Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica

Uznesenia MZ

3. Prehľad – Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre
3.1 Materiál č. 19 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.181/95 zo dňa 14.12.1995
3.2 Materiál č. 522/2016 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 44/2016-MZ zo dňa 10.03.2016
3.3 Materiál č. 906/2017 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 335/2016-MZ zo dňa 13.10.2016
3.4 Materiál č. 1253/2017 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 385/2017-MZ zo dňa 14.12.2017
3.5 Materiál č. 1605/2018 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 313/2018-MZ zo dňa  18.10.2018
3.6 Materiál č. 527/2020 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.79/2020-MZ zo dňa 26.05.2020
3.7 Materiál č. 555/2020 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 145/2020-MZ zo dňa 18.06.2020
3.8 Materiál č. 559/2020 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 149/2020 – MZ zo dňa 18. 06. 2020
3.9 Materiál č. 757/2021 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 35/2021-MZ zo dňa 04.02.2021
3.10 Materiál č. 788/2021 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.36/2021-MZ zo dňa 04.02.2021
3.11 Materiál č. 801/2021 –  Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre  č.  100/2021 – MZ zo  dňa  17.03.2021
3.12 Materiál č. 843/2021 –  Uznesenie Mestské ho zastupiteľstva v Nitre  č. 147/2021 -MZ zo dňa 22. apríla 2021
3.13 Materiál č. 1008/2021 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva  v Nitre  č.  352/2021 – MZ  zo  dňa  28. 10. 2021
3.14 Materiál č. 1021/2021 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 377/2021 – MZ zo dňa 18.11.2021
3.15 Materiál č. 1285/2022 –  Je splnené na MZ dňa 23.06.2022
3.16 Materiál č. 1043/2021 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.27/2022-MZ zo dňa 27.01.2022
3.17 Materiál č. 1005/2022 –  Je splnené samostatnou správou
3.18 Materiál č. 1099/2022 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre  č.  43/2022 – MZ  zo  dňa  10.02.2022
3.19 Materiál č. 1293/2022 –  Je splnené samostatnou správou
3.20 Materiál č. 1121/2022 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 100/2022 – MZ zo dňa 16.03.2022
3.21 Materiál č. 1048/2022 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č: 102/2022-MZ zo dňa 16.03.2022
3.22 Materiál č. 1166/2022 –  Uznesenie  Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 139/2022-MZ zo dňa 21.4.2022
3.23 Materiál č. 1189/2022 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 171/2022-MZ zo dňa 21.04.2022
3.24 Materiál č. 1265/2022 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č.194/2022 zo dňa 26.05.2022
3.25 Materiál č. 1186/2022 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 206/2022-MZ zo dňa 26.05.2022
3.26 Materiál č. 1289/2022 –  Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 305/2022 – MZ zo dňa 23. 06. 2022

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

4. Materiál č. 1329/2022 –  Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Nitra (prenájom pozemku pred BD na Rázusovej ul. 12-14)
5. Materiál č. 1334/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytového priestoru na Mestskej tržnici v Nitre (Karol Tarr ml.)
6. Materiál č. 1311/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Gabriela Hamarová, Golianovská 424/6, 949 07 Nitra)
7. Materiál č. 1312/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (novovytvorený pozemok „C“ KN parc. č. 2410/12 v k. ú. Nitra – Juhás, Fecko)
8. Materiál č. 1310/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Jozef Duchoň, Golianovská 423/4, 949 07 Nitra)
9. Materiál č. 1308/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Štefan Ivančík s manž., Golianovská 3436/2A, 949 07 Nitra)
10. Materiál č. 1303/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Pixxla s.r.o. – prenájom pozemku- k.ú. Zobor)
11. Materiál č. 1309/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Peter Kapri s manž., Golianovská 422/2, 949 07 Nitra)
12. Materiál č. 1301/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Slavomír Dubský)
13. Materiál č. 1300/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Horné Krškany (Helena Tvrdoňová)
14. Materiál č. 1259/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Zobor, Ul. Radová)
15. Materiál č. 1294/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (prenájom časti pozemku parcely registra C KN č. 33, k.ú. Horné Krškany –Bc. Michaela Bulková Bratková )
16. Materiál č. 1298/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj pozemku v kat. území Dolné Krškany – Anna Pilová)
17. Materiál č. 1325/2022 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 263/2022-MZ zo dňa 23. júna 2022 (zámer zámeny nehnuteľností s Rímskokatolíckou cirkvou)
18. Materiál č. 1324/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. úz. Zobor, kat. úz. Nitra, kat. úz. Horné Krškany a kat. úz. V. Janíkovce (zámena nehnuteľností s Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvom Nitra a Rímskokatolíckou cirkvou Sídelnou kapitulou Nitra)
19. Materiál č. 1314/2022 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 363/2017-MZ zo dňa 23.11.2017 (Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry – pozemky pod lanovou dráhou v k. ú. Zobor)
20. Materiál č. 1320/2022 – Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 384/2021 – MZ zo dňa 18.11.2021 (prenájom pozemkov pre mobilné odberové miesta na diagnostiku Covid–19)
21. Materiál č. 1321/2022 – Návrh na nakladanie s majetkom Mesta Nitra (prenájom pozemkov pre mobilné odberové miesta na diagnostiku Covid–19)
22. Materiál č. 1335/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Nitra (zámer zámeny pozemkov v k.ú. Zobor vo vlastníctve A. Pécsiho)
23. Materiál č. 1304/2022 – Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj parcely registra „C“ KN č. 5299/1 v kat. úz. Nitra na ul. Hornočermánska“
24. Materiál č. 1313/2022 – Návrh súťažných  podmienok  pre  vypracovanie  súťažného návrhu  do  obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj nehnuteľností – časť areálu a haly (N-ADOVA) v k. ú. Horné Krškany“
25. Materiál č. 1319/2022 – Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj pozemku reg. „C“ KN parc. č. 1167 – orná pôda o výmere 8245 m2 v k. ú. Horné Krškany“
26. Materiál č. 1249/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v kat. území Nitra (odpredaj a prenájom pozemkov pre vlastníkov BD na ul. J. Kráľa č. 102 a 104)
27. Materiál č. 1290/2022 – Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku do správy ZŠ Benkova, Nitra a ZŠ kráľa Svätopluka Nitra
28. Materiál č. 1257/2022-1 – Návrh na ukončenie Zmluvy o výpožičke č. 525 40/002/2021 ZV, č. j. 1222/2021/OM v znení dodatku č. 1 s následkom straty účinnosti Zmluvy o nájme nehnuteľností a zriadení predkupného práva č. 525 40/003/2021, č. j. 1221/2021/OM pre nájomcu, Kreatívne centrum s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A,   831 06 Bratislava
29. Materiál č. 1302/2022 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Spoločenstvo 4 bytových jednotiek Hodžova 44, Nitra)
30. Materiál č. 1328/2022 – Návrh na odkúpenie plynárenského zariadenia do vlastníctva Mesta Nitra za účelom jeho odstránenia (NTL pripojovací plynovod DN 50 PN 2kPa)
31. Materiál č. 1299/2022 – Návrh na zmenu uznesenia č. 111/2022-MZ zo dňa 16.3.2022 o odpredaji bytov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a pozemku
32. Materiál č. 1332/2022 – Návrh na zmenu Uznesenia č. 444/2021-MZ zo dňa 16.12.2022 – zámer nakladania s  nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemku v kat. úz. Mlynárce, Kmeťova ul. pod vodojemom)
33. Materiál č. 1322/2022 – Návrh na zmenu uznesenia č. 271/2020-MZ (Návrh na zriadenie vecného bremena v kat. území Horné Krškany – Ing. Róbert Križan s manž.)
34. Materiál č. 1296/2022 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 281/2021-MZ zo dňa 09.09.2021 (Vargová – prenájom pozemku – kat.úz.  Párovské Háje)
35. Materiál č. 1297/2022 – Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 31/2022-MZ zo dňa 27.01.2022 (Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra – prenájom nebytového priestoru na Mestskej tržnici v Nitre – Anna Lazarčíková HOLLAZ)
36. Materiál č. 1295/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (OPREA spol. s r.o., Ing. Macega s manž. – odpredaj pozemkov – k.ú. Horné Krškany)
37. Materiál č. 1196/2022-1 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (Pavol Miko s manž., Ľaliová 2, 949 01 Nitra)
38. Materiál č. 1305/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (odpredaj parcely registra „C“ KN č. 5347/16 v kat. úz. Nitra, Cabanova ul.)
39. Materiál č. 1315/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (Miroslav Král s manž., Hanulova 611/11, 949 01 Nitra)
40. Materiál č. 1318/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra v k.ú. Chrenová (zámer zámeny pozemkov v k. ú. Mlynárce so spoločnosťou PDB Group, s.r.o., Nám. J. Murgaša 1, 921 01  Piešťany)
41. Materiál č. 1323/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (v kat. území Dražovce – Mgr. Pavol Ďurka)
42. Materiál č. 1337/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (odpredaj pozemkov v kat. úz. Nitra, Ul. Kostolná)
43. Materiál č. 1339/2022 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (domy na ul. Misionárska 1 a 3 v Nitre)
44. Materiál č. 1336/2022 – Návrh Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 4/2022 o pohrebiskách mesta Nitra a ich prevádzkovom poriadku
45. Materiál č. 1291/2022 – Správa o výsledku kontroly použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta pre Súkromnú základnú umeleckú školu Heleny Madariovej
46. Materiál č. 1292/2022 – Správa o výsledku kontroly dodržiavania finančných limitov pri zákazkách malého rozsahu v oblasti údržby majetku vo vlastníctve mesta Nitry v Službyte Nitra, s.r.o.
47. Materiál č. 1331/2022 – Návrh na poskytnutie kapitálovej dotácie TJ AC Nitra na vzniknuté nevyhnutné výdavky počas rekonštrukcie havarijného stavu zápasníckej haly J. Strnisku
48. Materiál č. 1330/2022 – Návrh na pridelenie dotácie na energie z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2022 pre Telovýchovnú jednotu AC Nitra
49. Materiál č. 1326/2022 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb na rok 2022
50. Materiál č. 1333/2022 – Návrh možností financovania stavby „Výťah SZSS“ – Zariadenia sociálnych služieb Zobor; Návrh možnosti financovania projektu – modernizácia Zariadenia sociálnych služieb Zobor
51. Materiál č. 1306/2022 – Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mesta Nitry za prvý polrok 2022
52. Materiál č. 1327/2022 – Návrh na určenie výšky nájmu v nájomných bytoch v Bytovom dome C-307, 33 b. j., Tokajská ul., k. ú. Mlynárce, obstaraných z verejných prostriedkov v zmysle VZN č. 1/2022 o sociálnych bytoch
53. Materiál č. 1293/2022 – Informatívna správa k plneniu Akčného plánu na riešenie spoločenských problémov obyvateľov mestských častí Dražovce a Horné a Dolné Krškany
54. Materiál č. 1316/2022 – Informatívna správa k žiadosti o poskytnutie príspevku z mechanizmu Plánu obnovy na výstavbu, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry: „Cyklotrasa Vodná – Zelokvet v Nitre“
55. Materiál č. 1340/2022 – Informatívna správa o príprave Nitrianskych vianočných trhov 2022

Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ

1. Materiál č. 1307/2022 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022
2. Materiál č. 1338/2022 – Informatívna správa o úprave výšky sadzby za služby poskytované s prenájmom nebytových priestorov na Mestskej tržnici v Nitre
3. Materiál č. 1341/2022 – Návrh poradovníka žiadateľov o prenájom 1-izbových nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov
4. Príloha – K materiálu č. 1298/2022
5. Príloha – K materiálu č. 1332/2022
6. Matriál č. 1342/2022 – Návrh na pridelenie dotácie z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2022 pre Čermánsky futbalový klub


Vytvorené: 31. 8. 2022