Často kladené otázky

Mesto Nitra, Štefánikova 60, 950 06 Nitra
č. účtu: SK04 0900 0000 0050 2800 1139

Správny poplatokVariabilný symbol pri zaplatení
rybárske lístky2210042204
za vydanie pov. na výherné automaty2210042211
za zvláštne užívanie miest. komunikácií, vjazd, rozkopávka, terasa2210042213
za vyjadrenie k prevádzke haz. hier2210042214
za potvrdenie o pobyte, domové čísla a ostatné popl. /potvrdenia/2210042215
za povolenie – výrub stromov2210042218
za povolenie o umiestnení reklamy2210042220
matričná činnosť2210042225
za stavebné a kolaudačné rozhodnutia2210042226
za overenie písomností2210042227

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností a v akom termíne?

Každý daňovník, u ktorého v priebehu roku 2023 nastali, alebo nastanú zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskoršie do 31.1.2024 podať priznanie k dani z nehnuteľností a predložiť doleuvedené doklady na Mestskom úrade v Nitre v klientskom centre. Tlačivá na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sú k dispozícii v Klientskom centre MsÚ Nitra a taktiež sú zverejnené aj na stránke Mesta Nitry www.nitra.sk.

 1. Predaj nehnuteľnosti
  Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
 2. Kúpa nehnuteľnosti
  Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
  V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy
 3. Dedičstvo
  Predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve – na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
 4. Darovanie
  Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
 5. Stavebný pozemok
  Predložiť právoplatné stavebné povolenie
 6. Kolaudácia stavby
  Predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby
 7. Odstránenie stavby
  Rozhodnutie o odstránení stavby a potvrdenie o neexistencii stavby vydané stavebným úradom
 8. Zmena užívania stavby
  Predložiť doklad o zmene užívania stavby
 9. Zmena charakteru pozemku
 10. Dražba
  Predložiť osvedčenie o priebehu dražby
 1. Nadobudnutie preukazu ZŤP a ZŤP-S
  Predložiť k nahliadnutiu fotokópiu preukazu vydaného najneskôr v roku 2022
 2. Osoby osamelo žijúce nad 70 rokov
  Predložiť k nahliadnutiu občiansky preukaz


Kto podáva priznanie k dani z nehnuteľností, ak sú viacerí spoluvlastníci jednej nehnuteľností?

V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov na celú nehnuteľnosť. V prípade podielového spoluvlastníctva podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich za celú nehnuteľnosť.

Aký dlhý čas trvá povolenie vjazdu, zvláštneho užívania miestnej cesty, určenia použitia a umiestnenia trvalého a dočasného dopravného značenia?

Mesto Nitra ako príslušný cestný správny orgán musí postupovať pri každej predloženej  žiadosti v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). To znamená, že v prípade ak žiadosť obsahuje všetky požadované náležitosti sa následne zasiela k vydaniu stanoviska príslušného dopravného inšpektorátu, v našom prípade to je Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát PZ Nitra so sídlom Piesková 32, 949 01  Nitra a správcovi miestnych ciest t.j. Stredisku mestských služieb so sídlom Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra. Každá organizácia má na vyjadrenie maximálne 30 dní. Z uvedených dôvodov preto vydanie príslušných rozhodnutí trvá maximálne 90 dní.

Na základe uvedeného si preto dovoľujeme požiadať obyvateľov aby najmä pri žiadostiach o zvláštne užívanie miestnych ciest, tieto predkladali v dostatočnom časovom predstihu.


Aký poplatok platím za vydanie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, zmenu stavby pred dokončení, dodatočného stavebného povolenia pre stavby v kompetencií špeciálneho stavebného úradu pre dopravné stavby?

Výšku správnych poplatkov stanovujeme v zmysle Zákona č. 145/1995 Z. z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch, podľa položiek 60, 60a, 61, 62 a 62a.

Mám záujem o prácu u Vás. Máte voľné pracovné miesto?

Všetky voľné pracovné miesta, ktoré obsadzujeme zverejňujeme na našej stránke v sekcii Mestský úrad, Kariéra.
Odporúčame Vám sledovať našu stránku www.nitra.sk a ak Vás niektorá naša ponuka osloví, budete spĺňať požadovaný stupeň vzdelania, požiadavky na zamestnanca a osobnostné predpoklady môžete sa prihlásiť. Po uzávierke prihlášok sa uskutočňuje pohovor s uchádzačmi. Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.
Kontaktovať bude len vybraných uchádzačov.

Som Vám povinný zasielať oznámenia o verejných kultúrnych podujatiach aj v prípade, že sa nekonajú v mestských kultúrnych zariadeniach alebo na verejných priestranstvách?

Áno, v súlade so zákonom č.96/91 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach je každý usporiadateľ povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie obci, na území ktorej sa má podujatie konať najneskôr 7 dní pred jeho konaním. To znamená, že usporiadateľ oznamuje odboru kultúry zámer usporiadať divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy, artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia bez ohľadu na charakter priestoru, v ktorom sa podujatie koná. ( link na tlačivo Organizovanie verejného kultúrneho podujatia – Nitra ). Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.


Znamená to teda, že ak chcem realizovať podujatie napríklad na Svätoplukovom námestí, stačí vám to oznámiť 7 dní pred akciou?

Oznámenie o zámere usporiadať kultúrne podujatie nasleduje vždy až po súhlase vlastníka daného priestoru. V prípade, že chcete použiť Svätoplukovo námestie alebo iné verejné priestranstvo, je potrebné požiadať o použitie verejného priestranstva ( link na tlačivo Verejné priestranstvá – Nitra) a oznámenie zaslať až po získaní súhlasu mesta na použitie daného priestoru.


Ako sa môžem prihlásiť na predaj na trhových akciách organizovaných mestom Nitra?

Na trhové akcie organizované mestom Nitra je možné sa prihlásiť cez stránku mesta https://mestsketrhy.nitra.sk.


Môžem sa prihlásiť ako predajca na podujatia, ktoré neorganizuje mesto Nitra?

Na podujatia, ktoré neorganizuje mesto Nitra je potrebné sa prihlásiť priamo u usporiadateľa, ktorý dané podujatie organizuje.

Ako vyhlásiť oznam v mestskom rozhlase?

Nekomerčný oznam
Nitrania môžu využiť možnosť dať vyhlásiť nekomerčný oznam (pozvánka na podujatie, blahoželanie, smútočné oznámenie, straty a nálezy…) zadarmo.
Oznam musí byť dodaný v písomnej forme, okrem čitateľného textu musí obsahovať predpokladaný dátum a čas vyhlásenia oznamu a kontaktné údaje na objednávateľa (meno, telefón).
Požiadavku na vyhlásenie oznamu treba zaslať minimálne 3 pracovné dni vopred e-mailom na rozhlas@msunitra.sk

Komerčný oznam
Vyhlásenie komerčného oznamu (predaj tovaru, pozvánka na podujatie so vstupným) je spoplatnené sumou 5 eur pre Nitrana, 10 eur pre občana s trvalým pobytom mimo Nitry.
Na webstránke www.nitra.sk v časti Chcem vybaviť / Propagácia a komunikácia nájdete postup podania žiadosti.


Organizujem podujatie pre verejnosť. Ako mi mesto dokáže pomôcť s propagáciou?

Komerčné podujatie
S propagáciou komerčného podujatia (určeného pre verejnosť, so vstupným) pomôže Turistické informačné centrum na svojej webstránke www.nitra.eu v sekcii kalendár podujatí, na sociálnych sieťach TIC Nitra. Pozvánky a plagáty v tlačenej forme môžete nechať na prevádzke TIC Nitra (Štefánikova trieda 1). Výlep plagátov na reklamné skruže mesta je platená služba, odberným miestom je TIC Nitra, viac informácií nájdete na Výlep plagátov – Turistické informačné centrum Nitra

Nekomerčné podujatie
O propagáciu nekomerčného podujatia (určené pre verejnosť, bez vstupného) môžete požiadať Odbor komunikácie a propagácie Mestského úradu v Nitre. Primátor mesta Nitry môže na základe predloženej žiadosti odpustiť poplatok za umiestnenie tlačených reklamných prostriedkov na reklamných skružiach. Nárok na zľavu má len organizátor podujatia, ktoré má charitatívny, vzdelávací, kultúrno-spoločenský či športový charakter bez vstupného. Podmienkou bezplatného výlepu plagátov na reklamných skružiach mesta je umiestnenie loga mesta, ktoré nájdete na Mestské symboly a logo mesta – Nitra

Zabezpečuje mesto stravovanie pre seniorov a za akých podmienok?

Mesto Nitra zabezpečuje sociálnu službu v jedálni prostredníctvom príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb, Janského 7, Nitra.
Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky do domácnosti fyzickej osoby.
Cieľová skupina:  fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, alebo má ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.
Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive v Klientskom centre služieb Mestského úradu Nitra.
Sociálna služba v jedálni – Nitra
Sociálna služba v jedálni formou donášky – Nitra


Odišiel som do dôchodku, môžem požiadať o príspevok pri odchode do dôchodku? Aké podmienky musím splniť?   

Mesto Nitra môže poskytnúť obyvateľom mesta Nitra po splnení podmienok príspevok pri odchode do starobného dôchodku. Príspevok patrí občanovi po prvom priznaní predčasného alebo starobného dôchodku, ktorý má nepretržite najmenej 25 rokov trvalý pobyt na území mesta pred priznaním nárokuna starobný dôchodok a má vyrovnané záväzky voči Mestu Nitra. O príspevok je možné požiadať do 12 mesiacov odo dňa vzniku nároku na dôchodok. Výška príspevku obyvateľovi mesta po priznaní nároku na starobný dôchodok je 85€. Príspevok v zníženej výške 75 € patrí žiadateľovi v prípade, ak mu k splneniu podmienky chýba najviac 5 mesiacov.
Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive v Klientskom centre služieb Mestského úradu Nitra.
Príspevok pri odchode do dôchodku – Nitra


Kto môže podať žiadosť o byt v meste Nitra?

Pravidlá o prideľovaní nájomných bytov určuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitra (VZN) č.3/2022č.1/2022, ktoré sú zverejnené na stránke mesta.


Kde nájdem žiadosť na pridelenie nájomného bytu?

Žiadosti sú zverejnené na stránke mesta Nitra, alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne v Klientskom centre služieb na pracovisku č. 8 na MsÚ v Nitre.


Ako dlho budem čakať na pridelenie nájomného bytu?

Po splnení podmienok pre pridelenie nájomného bytu budete zaradený do zoznamu žiadateľov o pridelenie nájomného bytu a Vaša žiadosť bude prerokovaná na zasadnutí Komisie MZ pre sociálne veci a bytové otázky, ktorá zasadá v pravidelných mesačných intervaloch. O výsledku budete vždy písomne informovaný.

Čo potrebujem k stavbe rodinného domu?

 • K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladá
  • 2x projektová dokumentácia, vyhotovená architektom či projektantom,
  • vyjadrenia dotknutých orgánov,
  • doklad, že stavebník je vlastníkom pozemku (kúpna zmluva), alebo, že má k pozemku iné právo (užívacie právo, právo vyplývajúce z vecných bremien atď.)
  • V žiadosti stavebník musí uviesť účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia.
  • Správny poplatok


Čo potrebujem ku kolaudácii rodinného domu?

 • K žiadosti o kolaudáciu sa prikladá:
  • fotokópia právoplatného stavebného povolenia,
  • list vlastníctva,
  • projektová dokumentácia v 3 vyhotoveniach – jedná sa o realizačný projekt a projekt skutočného zhotovenia,
  • zmluva o pripojení inžinierskych sietí,
  • ak nastali zmeny počas uskutočňovania stavby, tak výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny a odchýlky, ich opis a zdôvodnenie doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby, geometrický plán,
  • potvrdenie o preskúšaní komína,
  • revízne správy plynu, bleskozvodu, elektroinštalácie, tlakové skúšky vodovodu, skúška tesnosti kanalizácie, vykurovacia skúška,
  • zmluva so správcom kanalizácie, kolaudačné rozhodnutie na ČOV (čistiareň odpadových vôd) alebo skúška nepriepustnosti žumpy,
  • energetický certifikát stavby,
  • Správny poplatok


Čo potrebujem k ohláseniu stavebných úprav a drobnej stavby?

 • K žiadosti Ohlásenie stavebných úprav je potrebné doložiť:
  • doklad, ktorým sa preukazuje iné právo k stavbe ako vlastnícke,
  • súhlas nadpolovičnej väčšiny spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi,
  • písomná dohoda s vlastníkom stavby ak úpravy uskutočňuje nájomca,
  • jednoduchý nákres, náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach,
  • jednoduchý technický opis úprav
  • Správny poplatok

 • K žiadosti Ohlásenie drobnej stavby je potrebné doložiť:
  • doklad, ktorým sa preukazuje iné právo k pozemku ako vlastnícke,
  • súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov s uskutočnením drobnej stavby, ak nie sú všetci vlastníci stavebníkmi,
  • jednoduchý situačný výkres (podľa katastrálnej mapy) s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb  a stavebné riešenie stavby v dvoch vyhotoveniach,
  • jednoduchý technický opis stavby,
  • vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu (pre prípojky stavieb a pozemkov),
  • stanovisko Pozemkového a lesného odboru Trnava (pri uskutočňovaní na poľnohospodárskej pôde),
  • vyhlásenie kvalifikovanej osoby (pri uskutočňovaní drobnej stavby svojpomocne),
  • vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti(pri použití susedných nehnuteľností).
  • Správny poplatok

Kde si môžem vyhľadať funkčné využitie a priestorové usporiadaniu parcely /pozemku v zmysle schválenej územnoplánovacej dokumentácie (územnoplánovacia informácia)?

Na stránke mesta Nitra je zverejnený GIS portál kde je možné priamo zistiť funkčné využitie pozemkov link:
https://gis.nitra.sk/


Je možné vyhľadať už vydané územnoplánovacie informácie?

Vydané územnoplánovacie informácie sú zverejnené v mapovej aplikácii na odkaze:
https://mapy-nitra.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b198b6d526f2486aabcd333cb3d47e8a


Kde nájdem tlačivá žiadostí o vyjadreniu k funkčnému využitiu pozemkov a vyjadrenia k umiestneniu stavby?

Tlačivá Útvaru hlavného architekta sú zverejnené na stránke mesta Nitra na odkaze:
https://nitra.sk/uzemno-technicke-informacie-stanoviska-k-stavbam/


Vytvorené: 14. 10. 2022
Upravené: 26. 4. 2023