Nájomné bývanie v Nitre

Na nájomnom bývaní v Nitre sa významným spôsobom podieľa Mesto Nitra svojim nájomným bytovým fondom. V ponuke nájomného bývania z pozície samosprávy ide predovšetkým o vytvorenie ponuky nájomného bývania pre obyvateľov mesta, ktorému môžeme pripísať charakter sociálneho bývania. Vypláva to z viacerých charakteristík mestského nájomného bývania, ktorými sú najmä cena nájmu, štandard nájomného bývania a tiež princíp prideľovania bytov postavený na sociálnych aspektoch.

 • Po zohľadnení uvedených princípov sú mestom Nitra poskytované nájomné byty prednostne:
  • mladým rodinám s deťmi
  • osamelým rodičom
  • seniorom
  • ľuďom zo sociálne vylúčených skupín obyvateľstva

 • Evidenciu žiadostí zabezpečuje odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre.
  • fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a má trvalý pobyt na území mesta Nitry alebo pracuje na území mesta Nitry aspoň 5 rokov,
  • alebo pracuje vo verejnom záujme na území mesta Nitry,
  • alebo je odchovancom centra pre deti a rodinu do 25 rokov veku.

Ak vlastník bytu chce zrušiť záložné právo zriadené v zmluve o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva, ktorú uzavrel s Mestom Nitra, je potrebné písomne požiadať prostredníctvom formalizovanej žiadosti o zrušenie záložného práva k bytu v katastri nehnuteľnosti.
Tomu však predchádza udelenie súhlasu od záložného veriteľa – Mesta Nitry. Mesto Nitra vydá listinu – kvitanciu, v ktorej súhlasí s výmazom záložného práva. Originál tejto listiny následne žiadateľ priloží k žiadosti adresovanej katastrálnemu odboru Okresného úradu Nitra a ten vykoná výmaz záložného práva v katastri nehnuteľností.

Vybavuje:  Mgr. Andrea Dirnbachová

Mesto Nitra poskytuje nájomné bývanie nasledovným cieľovým skupinám obyvateľov:

 • Bytový dom Olympia pre mladých má charakter nájomného bývania s nájomnými bytmi určenými pre mladých ľudí a mladé rodiny ako štartovacie nájomné byty.

Mgr. Andrea Dirnbachová
referentka sociálneho bývania
číslo dverí: 111
andrea.dirnbachova@msunitra.sk
Mgr. Martina Záhorcová
referentka sociálneho bývania
číslo dverí: 111
martina.zahorcova@msunitra.sk
Ing. Zuzana Jančovičová, PhD.
referentka – koordinátorka dostupného bývania
číslo dverí: 112
zuzana.jancovicova@msunitra.sk

Vytvorené: 12. 11. 2021