Zakladateľ a jediný spoločník spoločnosti je Mesto Nitra.

Hlavná činnosť spoločnosti je zameraná na komplexnú správu, prevádzku a údržbu bytového a nebytového fondu v členení:

V súlade so zákonom č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien, uzatvára spoločnosť s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov „Zmluvu o výkone správy“. Zmluva sa uzatvára s týmto predmetom činnosti:

 • prevádzka, údržba a opravy nebytových priestorov a príslušenstva bytového domu
 • dodávka plnení a služieb spojených s využívaním bytov a nebytových priestorov definovaných v zmluve

Správa, prevádzka a údržba bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta NITRA v nadväznosti na „Koncepciu rozvoja bývania v mesta Nitra“ zahrňuje:

 • bytové jednotky v domoch opatrovateľskej služby (DOS)
 • nájomné komunálne byty postavené s podporou štátu
 • nájomné komunálne byty nižšieho štandardu
 • nájomné komunálne byty (určené na odpredaj v zmysle zákona č. 182/93 Z.z.)
 • nájomné komunálne byty – Dvorčanská 63 a Senior dom, Krčméryho 2C
 • nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti na ul. Janka Kráľa 122 v Nitre
 • nehnuteľností vo vlastníctve mesta, v správe Službytu Nitra, s.r.o
 • poliklinika Chrenová
 • poliklinika Klokočina
 • Zubná poliklinika Párovce

Počet spravovaných priestorov k 31.12.2021: 7634

 • z toho byty: 7097
 • nebytové priestory: 340
 • polikliniky: 197

Predaj, prenájom a kúpa nehnuteľností odpredaj bytov a nebytových priestorov je realizovaný v zmysle zákona č.182/1993Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov

Riaditeľ spoločnosti:
Ing. Pavol Bielik – Životopis

Pon8:00 – 14:00
Uto8:00 – 14:00
Str8:00 – 17:00
Štv8:00 – 14:00
Pia8:00 – 12:00
Platí aj pre podateľňu a pokladňu

Službyt Nitra, s.r.o.
Janka Kráľa 122
949 01 NITRA
tel.: 037/69 22 109
sekretariat@službyt-nitra.sk
www.sluzbyt-nitra.sk

Fakturačné údaje
IČO: 31 447 929
DIČ: 2020406388
IČ DPH: SK 2020406388
Oddiel: Sro Vložka číslo: 638/N


Vytvorené: 19. 7. 2022
Upravené: 10. 7. 2023