Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť organizácií (Corporate Social Responsibility „CSR“) je koncept, ktorým sa organizácie otvorene priznávajú k svojej spoluzodpovednosti za stav, chod a udržateľný rozvoj spoločnosti. Je to dobrovoľný záväzok organizácie zohľadňovať pri svojich každodenných rozhodnutiach potreby všetkých kľúčových partnerov v troch základných oblastiach: environmentálnej, ekonomickej a sociálnej s cieľom pozitívneho dopadu na spoločnosť.

Tri základné oblasti spoločenskej zodpovednosti:

Prioritné oblasti a ciele spoločenskej zodpovednosti na úrade
Cieľom spoločenskej zodpovednosti úradu je environmentálne zodpovedný, sociálne angažovaný, ekonomicky efektívny a transparentný úrad vo vzťahu k všetkým zainteresovaným stranám. Jeho spoločenská zodpovednosť vychádza zo všeobecných zásad CSR, nadväzuje na strategické dokumenty úradu a  mesta Nitra a je založená na pravidlá chovania, ktoré sa považuje za morálne a správne v kontexte konkrétnej situácie.


Vytvorené: 9. 6. 2023
Upravené: 10. 7. 2024