Daň z nehnuteľností
(daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome)

 • Cieľová skupina:
  • vlastníci resp. užívatelia a správcovia pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

 • Sadzby dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy vo všetkých katastrálnych územiach mesta Nitry sú nasledovne:
  • a) 0,75 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
  • b) 1,00 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
  • c) 1,50 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
  • d) 1,30 € za samostatne stojace garáže,
  • e) 1,30 € za stavby hromadných garáží,
  • f) 1,30 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
  • g) 6,00 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
  • h) 6,00 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
  • i) 6,00 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za podlažie v sume 0,30 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Hodnoty pozemkov, sadzby dane z pozemkov a prepočítaná daň v € za 1 m2

katastrálne
územie
hodnota
A
sadzba
v %
daň za
1m2 A
hodnota
B
sadzba
v %
daň za
1 m2 B
D. Krškany I.0,44011,2500,00550,06501,2500,0008
D. Krškany II.0,64921,0220,00660,10351,0220,0010
Dražovce0,49351,2500,00550,08330,2500,0010
H. Krškany0,64921,0220,00660,10351,0220,0010
Chrenová0,64921,0220,00660,1035 1,0220,0010
Kynek0,56661,1720,00660,06501,1720,0008
Mlynárce0,64921,0220,00660,1035 1,0220,0010
Nitra0,63691,0420,00660,13641,0420,0014
P, Háje0,59581,1140,00660,04241,1140,0005
V. Janíkovce0,74880,8860,00660,18650,8860,0017
Zobor0,42481,2500,00550,06501,2500,0008
A orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
B trvalé trávne porasty

Hodnoty pozemkov, sadzby dane z pozemkov a prepočítaná daň v € za 1 m2

katastrálne
územie
hodnota
C, F, H
sadzba
v %
daň za 1m2
C, F, H
hodnota
G
sadzba
v %
daň za
1 m2 G
D. Krškany I.5,311,00,053153,111,00,531
D.Krškany II.5,311,00,053153,111,00,531
Dražovce5,311,00,053153,111,00,531
H. Krškany5,311,00,053153,111,00,531
Chrenová5,311,00,053153,111,00,531
Kynek5,311,00,053153,111,00,531
Mlynárce5,311,00,053153,11 1,00,531
Nitra5,311,00,053153,111,00,531
P, Háje5,311,00,053153,111,00,531
V. Janíkovce5,311,00,053153,111,00,531
Zobor5,311,00,053153,111,00,531
(E) je sadzba 0,25 % z hodnoty určenej znaleckým posudkom.
Vysvetlivky: C záhrady, D lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, E rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, F zastavané plochy a nádvoria, G  stavebné pozemky, H ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
 • Sadzby dane z bytov a nebytových priestorov za 1 m2
  • 0,75 € byty,
  • 1,00 € nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely,
  • 6,00 € nebytové priestory slúžiace na podnikateľské účely“.

Ing. Henrieta Laciková
odborná referentka referátu dane z nehnuteľností
číslo dverí: 305
henrieta.lacikova@msunitra.sk
Branislava Kohútová
referentka dane z nehnuteľnosti
číslo dverí: 305
branislava.kohutova@msunitra.sk
Oľga Košíková
referentka dane z nehnuteľnosti
číslo dverí: 305
olga.kosikova@msunitra.sk
Katarína Uramová
referentka dane z nehnuteľnosti
číslo dverí: 305
katarina.uramova@msunitra.sk

Vytvorené: 6. 6. 2022
Upravené: 8. 1. 2024