Mesto Nitra poskytuje široké spektrum sociálnych služieb. Veľký dôraz je kladený na aktivizáciu ľudí v dôchodkovom veku a predlžovanie života seniorov v ich prirodzenom domácom prostredí. Plná podpora je poskytovaná ľuďom so zdravotným postihnutím s cieľom prispievať k čo možno ich najväčšej nezávislosti. V spolupráci s mimovládnymi organizáciami sa snažíme vyrovnávať príležitosti pre rodiny s deťmi zo sociálne zraniteľnejšieho prostredia. Podobne dôležitá je prevencia a riešenie problémov ľudí bez domova ako aj problematika marginalizovaných skupín.

Mesto Nitra poskytuje sociálne služby cieľovým skupinám obyvateľov a spolupracuje s poskytovateľmi sociálnych služieb:

Seniori a osoby so zdravotným postihnutím majú v meste Nitra osobitné postavenie.

  • Občanovi v hmotnej núdzi a osobám, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi, je možné priznať:
    • jednorázová dávka v hmotnej núdzi najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.
  • na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom, pre ktoré je centrom pre deti a rodiny vykonávané pobytové opatrenie na základe rozhodnutia súdu a na podporu úpravy ich rodinných pomerov Mesto Nitra môže poskytnúť do centra, v ktorom je dieťa umiestnené.

Mesto Nitra je významným poskytovateľom sociálnych služieb a zároveň pre obyvateľov zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov, s čím sú spojené povinnosti zverejňovať legislatívne určené ročné ekonomické údaje.

Mesto Nitra vydáva poskytovateľovi sociálnej služby v nocľahárni, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári na jeho žiadosť bezplatne písomné vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku s III. Komunitným plánom sociálnych služieb Mesta Nitry 2021-2025.

Vybavuje: Mgr. Lívia Beňová


Vytvorené: 1. 6. 2022
Upravené: 20. 6. 2024