Územné konanie

Územné konanie sa začína návrhom účastníka konania zaslaným v písomnej forme vecne a miestne príslušnému stavebnému úradu. Konanie sa môže začať aj z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy. Návrh musí byť podložený potrebnou dokumentáciou, podkladmi a zoznamom osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a sú navrhovateľovi známi (§ 35 stavebného zákona).

 • Podľa vyhlášky 453/2000 Z. z. má návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahovať:
  • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,
  • predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia,
  • zoznam všetkých známych účastníkov územného konania,
  • druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb,
  • súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť,
  • údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním návrhu.
 • K návrhu na vydanie územného rozhodnutia sa prikladajú:
  • situačný výkres súčasného stavu územia v dvoch vyhotoveniach na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie,
  • dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; pri jednoduchých a drobných stavbách a pri ich zmenách postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
  • záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby, alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané,
  • doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu.

Ing. Gabriela Ballayová
referentka pre agendu bývania
číslo dverí: 508
gabriela.ballayova@msunitra.sk
Ing. Kristína Benková
referentka pre agendu bývania
číslo dverí: 508
kristina.benkova@msunitra.sk
Adriana Bobáňová
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí: 515
sekretariat.osp@msunitra.sk, adriana.bobanova@msunitra.sk
Ing. Alena Buriová
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 504
alena.buriova@msunitra.sk
Ing. Ivan Dalkovič
referent pre stavené konania
číslo dverí: 534
ivan.dalkovic@msunitra.sk
Ing. Lucia Digoňová
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 515
digonova@msunitra.sk
Ing. Slavka Dubajová
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 523
slavka.dubajova@msunitra.sk
JUDr. Katarína Forrová
referent pre právne konanie
číslo dverí: 513
katarina.forrova@msunitra.sk
Ing. Aurel Hudec
referent pre stavené konania
číslo dverí: 510
aurel.hudec@msunitra.sk
JUDr. Kristína Illíková
referentka pre správne konania
číslo dverí: 513
kristina.illikova@msunitra.sk
Ing. Mária Jančovičová
vedúca odboru stavebného poriadku
číslo dverí: 514
maria.jancovicova@msunitra.sk
Ing. arch. Patrícia Kvasnicová
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 531
patricia.kvasnicova@msunitra.sk
Martina Muziková
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 510
martina.muzikova@msunitra.sk
Ing. Zuzana Pániková
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 506
zuzana.panikova@msunitra.sk
JUDr. Oľga Pažitná
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 513
olga.pazitna@msunitra.sk
Ing. Jana Piačeková
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 510
jana.piacekova@msunitra.sk
Bc. Ivana Porubská
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí: 515
sekretariat.osp@msunitra.sk, ivana.porubska@msunitra.sk
Ing. Ingrid Strapáková
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 503
ingrid.strapakova@msunitra.sk
Ing. Eva Torišková
odborná referentka
číslo dverí: 506
eva.toriskova@msunitra.sk
Ing. Monika Wittnerová
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 505
monika.wittnerova@msunitra.sk
Ing. Stanislava zverinová
referentka pre stavebné konania
číslo dverí: 531
stanislava.zverinova@msunitra.sk

Vytvorené: 4. 7. 2022