Mesto Nitra je zriaďovateľom pohrebísk vo svojom katastrálnom území. Mesto Nitra prevádzkuje pohrebiská prostredníctvom Referátu správy a prevádzky pohrebísk a cintorínov. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy medzi Správou cintorínov a žiadateľom. Podmienky prenájmu hrobových miest upravuje príslušné všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitra č. 4/2022.

Referát správy a prevádzky pohrebísk a cintorínov, ul. Cintorínska 18, 949 01 Nitra, sa riadi Všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry VZN č. 4/2022 o pohrebiskách v meste Nitra a ich prevádzkovom poriadku.

Spôsob vybavenia

 • osobne
 • poplatky-nevyžadujú sa správne poplatky
 • aktuálne ceny prenájmu hrobu / hrobky / urnového miesta sú uvedené v príslušnej VZN mesta Nitry

Prevádzkovateľ pohrebísk v spolupráci s Odborom  životného prostredia zabezpečuje v rámci cintorínov rôzne práce ako:

 • kosenie a vyhrabávanie hlavných komunikácií po kosení, údržbu komunikácií v zimnom období, odpratávanie snehu;
 • vývoz cintorínskeho odpadu;
 • zabezpečuje vonkajšiu aj vnútornú údržbu obradných siení, domov smútku a iných objektov tvoriacich vybavenosť pohrebiska ako vodovod, osvetlenie, oplotenie, lavičky a iné;
 • zabezpečuje opilovanie a vypilovanie drevín a následné upratanie miesta po týchto výkonoch.

Podstata našej administratívnej činnosti spočíva:

 • vo vybavovaní platieb za nájom hrobových miest, vymáhanie poplatkov, uzatváranie nájomných zmlúv k hrobovým miestam v zmysle zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení;
 • vedenie ucelenej agendy a aktualizácie údajov k hrobovým miestam;
 • vybavovanie pohrebov, vydávanie povolení pre pohrebné služby k výkopovým prácam na cintorínoch, vydávanie povolení pre farské úrady k pohrebom;
 • vydávanie povolení pre kamenárske firmy k prácam na cintorínoch;
 • inkasovanie platieb za vstupy do cintorínov v zmysle platnej VZN č. 4/2022;

V Nitre pôsobí celkom 7 pohrebných služieb – Mária Machatová Astra, Zoltán Sárközi Astra, Avensys, Mirta, Okenka, Requiem a Marianum. Sú to samostatné právne subjekty, ktoré vykonávajú na cintorínoch výkopové práce súvisiace s pochovávaním a exhumáciou telesných ostatkov.

Správca cintorínov koordinuje pohrebné služby pri zabezpečení termínov pohrebov na jednotlivých cintorínoch.

 • ak dôjde k úmrtiu blízkej osoby (doma, v zdravotníckom zariadení, zariadení soc. služieb) pozostalí po vydaní dokladu „list o prehliadke mŕtveho“ (obhliadajúcim lekárom) majú právo si privolať nimi zvolenú pohrebnú službu k odvozu tela do chladiaceho zariadenia;
 • ak nastane úmrtie v dňoch pracovného voľna, treba sa obrátiť na pohrebnú službu, ktorá zabezpečí odvoz tela a ohľadne termínu pohrebu kontaktuje pracovníčku Správy cintorínov, u ktorej termín zarezervuje telefonicky;
 • s dokladom „List o prehliadke mŕtveho“ sa pozostalí v dostatočnom predstihu dostavia na Správu cintorínov k vybaveniu pohrebu a hrobového miesta. Termíny pohrebov sú dohodnuté s farskými úradmi o 13:00 hod. alebo o 15:00 hod. v pracovných dňoch;
 • po vybavení pohrebu na Správe cintorínov, Správca vydá povolenie o záväznom termíne pre príslušný farský úrad a pohrebnú službu. Pozostalí tieto povolenia odovzdajú na farský úrad a pohrebnej službe, ktorá im zabezpečí pohrebný obrad;

Na oficiálnom portáli slovenských cintorínov, dostupnom na stránke www.cintoriny.sk, si môžu občania vyhľadať zomrelých, skontrolovať úhradu nájomného, zapáliť virtuálnu sviečku, či položiť virtuálnu kyticu kvetov.

Mapa cintorínov na území mesta Nitry.

Správa cintorínov spravuje 15 cintorínov, čo predstavuje cca 22 000 hrobových miest.

Mestský – ul. Cintorínska,
Párovský – ul. Urbánkova,
Chrenovský – ul. Za humnami,
Cintorín sv. Cyrila a Metoda – Cabajská cesta,
Janíkovský – ul. Golianovská,
Mlynárecký – ul. Pražská,
Mlynárecký malý – ul. Štúrova,
Vojenský (z 1. sv. vojny) – ul. Nitrianska,
Kynecký – Nová osada,
Dražovský cintorín – Severná ul.,
Hornokrškanský – ul. Pod Katrušou
Dolnokrškanský pri kostole – ul. Novozámocká,
Dolnokrškanský pri železnici – Na Priehon a ul. Liesková,
Kolumbárium – námestie Kráľovnej pokoja,
Cintorín Nitra-Chrenová, lokalita Selenec.

Platný cenník za prenájom hrobových miest a iné služby v zmysle platnej VZN č. 4/2022 o pohrebiskách v meste Nitra a ich prevádzkovom poriadku (v znení dodatkov):

Nájomné za 1 rok bez pochovania

jednohrob50,- €
dvojhrob70,- €

Nájomné za hrobové miesto každých na 10 rokov

jednohrob60,- €
dvojhrob80,- €
detský hrob35,- €

Nájomné za hrobové miesto na 10 rokov na Cintoríne Nitra-Chrenová, lokalita Selenec

jednohrob za prvých 10 rokov280,- €
jednohrob za každých ďalších 10 rokov60,-€
dvojhrob za prvých 10 rokov360,-€
dvojhrob za každých ďalších 10 rokov80,-€

Nájomné za prvých 10 rokov od uzatvorenia nájomnej zmluvy, ako aj za každých ďalších 10 rokov od uplynutia doby, na ktorú je zaplatené nájomné

hrobka  4m2 90,-€
hrobka  6m2 120,-€

Nájomné za prvých 10 rokov od uzatvorenia nájomnej zmluvy, ako aj za každých ďalších 10 rokov od uplynutia doby, na ktorú je zaplatené nájomné

urnové miesto60,- €

Prenájom urnového miesta v kolumbáriu

nájomné za prvých 20 rokov660,-€
nájomné za každých ďalších 10 rokov60,-€
na Cint. Sv. Cyrila a Metoda
a na Mestskom cintoríne
35,- €
Cintorín Nitra-Chrenová, lokalita Selenec60,- €
ostatné cintoríny25,- €
Kynek – prístrešok10,- €
použitie chladiaceho boxu do 48 hodín10,- €
za každých ďalších začatých 24hodín5,- €
vydanie povolenia na stavebné práce
nájomcovi hrobového miesta
5,- €
jednorazový vstup na pohrebisko s
motorovým vozidlom
5,- € FO
jednorazový vstup na pohrebisko s
motorovým vozidlom
15,- € PO
ZŤPzdarma
celoročný vstup na pohrebisko
pre pohrebné služby a zhotoviteľov
hrobového príslušenstva
280,-€
odber vody pre zhotoviteľov hrob.
príslušenstva – jednorazový
25,-€
odber vody pre zhotoviteľov hrob.
príslušenstva – celoročný
95,-€
poskytnutie kontajnera za účelom
odvozu zeminy z výkopu hrobového
miesta
25,-€

Stránkové hodiny

pondelok7:00 – 14:45
utorok7:00 – 14:45
streda7:00 – 14:45
štvrtok7:00 – 14:45
piatok7:00 – 14:45

Tatiana Bútorová
referentka pre správu pohrebísk a cintorínov
číslo dverí:
tatiana.butorova@nitra.sk
Patrícia Hegedüš
referent pre správu pohrebísk a cintorínov
číslo dverí:
patricia.hegedus@nitra.sk
Rudolf Látečka
referent pre koordináciu, správu a prevádzku pohrebísk a cintorínov
číslo dverí:
rudolf.latecka@nitra.sk
Katarína Látečková
referentka pre správu pohrebísk a cintorínov
číslo dverí:
katarina.lateckova@nitra.sk
Mgr. Laura Tománková
referentka pre správu pohrebísk a cintorínov
číslo dverí:
laura.tomankova@nitra.sk

Vytvorené: 26. 1. 2023