Zrušenie trvalého / prechodného pobytu občanovi

Ohlasovňa môže zrušiť trvalý/prechodný pobyt na návrh vlastníka, resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti občanovi, ktorý nemá k nehnuteľnosti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka.

Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu predkladá navrhovateľ (navrhovatelia) osobne a predkladá:

  • platný občiansky preukaz
  • Výpis z listu vlastníctva alebo Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva nie ste povinný predkladať, avšak urýchli samotný proces zrušenia
  • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva
  • dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané
  • rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané
  • dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané

Janette Bublincová
odborná referentka
číslo dverí: 604
janette.bublincova@msunitra.sk
Alžbeta Červená
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
alzbeta.cervena@msunitra.sk
Anna Molnárová
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
anna.molnarova@msunitra.sk
Ing. Františka Môcová
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
frantiska.mocova@msunitra.sk

Vytvorené: 15. 6. 2022
Upravené: 12. 3. 2024