Špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby

 • Žiadosť musí obsahovať:
  • opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
  • ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, 12) pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím,
  • geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností; 13) tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
  • ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.

 • Žiadosť musí obsahovať:
  • jednoduchý situačný výkres stavby (2x)
  • doklad preukazujúci iné, ako vlastnícke právo k pozemku
  • jednoduchý technický opis stavby
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia a iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

 • Žiadosť musí obsahovať:
  • opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
  • ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, 12) pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím,
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
  • ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.
 • Výška správneho poplatku
  • Za vydanie povolenia na predčasné užívanie dopravnej stavby sa správny poplatok nevyberá.

 • Žiadosť musí obsahovať:
  • doklady, ktorými stavebník preukazuje, že má k pozemku či stavbe iné ako vlastnícke právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,
  • projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) zákona , postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
  • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
  • kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje,
  • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

 • Žiadosť musí obsahovať:
  • situačný výkres
  • preukázanie vzniku nebezpečenstva všeobecného ohrozenia z predmetnej poruchy (napr. doklad z nahlásenia poruchy na dispečing)

 • Žiadosť musí obsahovať:
  • opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
  • ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, 12) pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím,
  • geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností; 13) tento doklad sa nedoplní, ak nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby,
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
  • ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.

 • Žiadosť musí obsahovať:
  • jednoduchý situačný výkres stavby (2x)
  • doklad preukazujúci iné, ako vlastnícke právo k pozemku
  • jednoduchý technický opis stavby
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia a iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

 • Žiadosť musí obsahovať:
  • opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
  • ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, 12) pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím,
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
  • ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr. doklad o splnení základných požiadaviek na stavby.
 • Výška správneho poplatku
  • Za vydanie povolenia na predčasné užívanie dopravnej stavby sa správny poplatok nevyberá.

 • Žiadosť musí obsahovať:
  • doklady, ktorými stavebník preukazuje, že má k pozemku či stavbe iné ako vlastnícke právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,
  • projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) zákona , postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním,
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
  • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
  • kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje,
  • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

 • Žiadosť musí obsahovať:
  • situačný výkres
  • preukázanie vzniku nebezpečenstva všeobecného ohrozenia z predmetnej poruchy (napr. doklad z nahlásenia poruchy na dispečing)

Ing. Eleonóra Danišová
referentka špeciálneho stavebného úradu pre dopravu
číslo dverí: 404
eleonora.danisova@msunitra.sk

Vytvorené: 23. 6. 2022