Užívanie majetku

 • Povinné prílohy:
  • snímka katastrálnej mapy s vyznačením tvaru a rozmerov požadovaného nájmu pozemku/ov

Táto žiadosť sa podáva v prípade záujmu o prenájom nebytového priestoru, stavby a bytu vo vlastníctve Mesta Nitra, ktoré mesto nevyužíva na plnenie svojich základných funkcií.

 • Povinné prílohy:
  • v prípade OZ – Stanovy
  • čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov (Príloha č.1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra)


Mesto Nitra svoje nebytové priestory, stavby, byty a športoviská odovzdalo na výkon správy správcovi Službyt Nitra s.r.o.

 • Povinné prílohy:
  • snímka katastrálnej mapy s vyznačením tvaru a rozmerov požadovaného nájmu pozemku/ov
  • stanovy organizácie, registračné číslo, registrujúci orgán ( v prípade politických strán spoločenských organizácií a pod. ) – v prípade zmeny nájomcu

Táto žiadosť sa podáva v prípade záujmu o prenájom nebytového priestoru, stavby a bytu vo vlastníctve Mesta Nitra, ktoré mesto nevyužíva na plnenie svojich základných funkcií.

 • Povinné prílohy:
  • v prípade OZ – Stanovy
  • čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov (Príloha č.1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nitra)


Mesto Nitra svoje nebytové priestory, stavby, byty a športoviská odovzdalo na výkon správy správcovi Službyt Nitra s.r.o.

Adriana Demeterová
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie
číslo dverí: 324
adriana.demeterova@msunitra.sk
Mgr. Diana Lichardusová
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie
číslo dverí: 326
diana.lichardusova@msunitra.sk
Kristína Kanásová Hriadelová
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie stavieb
číslo dverí: 324
kristina.kanasova@msunitra.sk
Mgr. Zuzana Móciková
referentka pre nakladanie s majetkom
číslo dverí: 324
zuzana.mocikova@msumitra.sk
Mária Uhrinová
odborná referentka
číslo dverí: 326
maria.uhrinova@msunitra.sk
Ing. Zuzana Veselková
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie
číslo dverí: 324
zuzana.veselkova@msunitra.sk

Vytvorené: 22. 6. 2022