Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia

Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia v zmysle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov.

Zhromaždenie môže zvolať občan starší ako 18 rokov alebo právnická osoba so sídlom na území SR alebo zahraničná právnická osoba, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území SR. Zvolávateľ je povinný zhromaždenie písomne oznámiť obci tak, aby obec oznámenie dostala aspoň 5 dní vopred, najskôr však 6 mesiacov pred dňom konania.

Janette Bublincová
odborná referentka
číslo dverí: 604
janette.bublincova@msunitra.sk
Alžbeta Červená
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
alzbeta.cervena@msunitra.sk
Anna Molnárová
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
anna.molnarova@msunitra.sk
Ing. Františka Môcová
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
frantiska.mocova@msunitra.sk

Vytvorené: 16. 6. 2022