Zmena mena a priezviska

Matričný úrad povolí zmenu mena a priezviska v zmysle § 2a), 2b), 2c) a §7 zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku, ak je matričná udalosť zapísaná v knihe narodení alebo v knihe manželstiev vedenej matričným úradom Nitra v týchto prípadoch:

 • Zmenu cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent a naopak
 • Zmenu mena dieťaťa po právoplatnom osvojení
 • Zmenu mena z dôvodu zmeny pohlavia
 • Zmenu priezviska po rozvode manželstva do troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva na priezvisko s ktorým osoba vstupovala do manželstva
 • Zmena priezviska po nadobudnutí plnoletosti, spočívajúca v používaní jedného z dvoch alebo viacerých priezvisk
 • Zmena priezviska spočívajúca v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania
 • Zmena priezviska spočívajúca v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu
 • Zmena priezviska dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
 • Zmena priezviska z dôvodu zmeny pohlavia
 • Zmena priezviska maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení
 • Zmena priezviska maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela


Na zmenu mena a priezviska osoby staršej ako 15 rokov je potrebný jej písomný súhlas s úradne overeným podpisom. Za maloleté dieťa podávajú žiadosť rodičia, alebo zákonný zástupca.

Ten komu nebolo určené druhé a tretie meno, si môže určiť druhé a tretie meno po nadobudnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu. Maloletému môžu určiť druhé aj tretie meno zákonní zástupcovia. Ten, komu bolo určené druhé alebo tretie meno, môže požiadať o ich zrušenie alebo zmenu poradia mien. Takéto zmeny je možné vykonať v matrike, kde je narodenie zapísané len raz.

 • Správny poplatok: 5,- € za nový matričný doklad / za samotné úkony sa poplatok nevyberá / 

Janka Rybárová
odborná referentka
číslo dverí: 611
janka.rybarova@msunitra.sk
Andrea Horemužová
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
andrea.horemuzova@msunitra.sk
Erika Mentová
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
erika.mentova@msunitra.sk
Henrieta Strnisková
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
henrieta.strniskova@msunitra.sk
Adriana Blisková
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
adriana.bliskova@msunitra.sk

Vytvorené: 28. 3. 2022