Terasy

Terasy sa môžu využívať celoročne. Nižšie nájdete postup pri podaní žiadosti o záber verejného priestranstva za účelom inštalácie terasy, resp. sedenia v centrálnej mestskej zóne (CMZ) v Nitre:

Terasy sa môžu využívať celoročne. Nižšie nájdete postup pri podaní žiadosti o záber verejného priestranstva za účelom inštalácie terasy, resp. sedenia v centrálnej mestskej zóne (CMZ) v Nitre:


1. Krok žiadateľ:
Skontaktovať sa s Útvarom hlavného architekta (ÚHA)
– za účelom odsúhlasenia situácie a vizualizácie umiestnenia terasy/sedenia s dodržaním podmienok ÚHA (plocha terasy, rozmery a vyznačenie polohy existujúceho mobiliáru na verejnom priestranstve)
– za účelom orientačného pôdorysného riešenia s rozmiestnením stolov a sedenia.
Žiadateľ vyplní a doručí ÚHA Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu dočasného sedenia – terasy (tlačivo 1) vrátane potrebných príloh (pre úsporu času odporúčame konzultovať a poslať vopred elektronicky na prípravu stanoviska), ktorá bude následne odsúhlasená stanoviskom ÚHA. Po vydaní súhlasného stanoviska ÚHA bude žiadateľ informovaný o možnosti vyzdvihnúť si toto stanovisko.

Kontaktná osoba ÚHA:

Ing. arch. Anton Kondrla
referent pre stanoviská a územnoplánovacie informácie
číslo dverí: 413
anton.kondrla@msunitra.sk

2. Krok žiadateľ:
Vyplnenie jednej z uvedených žiadostí – možnosť vyplniť priamo na ÚHA pri prevzatí súhlasného stanoviska (viď. krok 1):
– žiadosť o nájomnú zmluvu (žiadosť o prenájom nehnuteľnosti pod dočasnou terasou) s možnosťou odpustenia nájmu (tlačivo 2a), pričom táto žiadosť bude následne postúpená na odbor majetku
– odbor majetku postúpi žiadosť na schválenie p. primátorovi
– oznámenie o zábere osobitného užívania verejného priestranstva (tlačivo 2b), pričom táto žiadosť bude následne postúpená na odbor daní a poplatkov.

3. Krok žiadateľ:
Vyplnenie žiadosti pre Stredisko mestských služieb (SMS) o zvláštne užívanie miestnej cesty (tlačivo 3) – možnosť vyplniť priamo na ÚHA pri prevzatí súhlasného stanoviska (viď. krok 1) a spolu so žiadosťou a potvrdením o zaplatení správneho poplatku (80,- € pri zábere do 50 m2; 120,- € pri zábere nad 50 m2) odovzdať do podateľne.

4. Krok žiadateľ – podateľňa:
Na podateľni odovzdá:
1) Vyplnené tlačivo z kroku č.2 vrátane príloh (situácia overená ÚHA, ktorú si žiadateľ prevezme spolu so stanoviskom ÚHA – viď. krok č.1)
2) Vyplnené tlačivo z kroku č.3 vrátane príloh – kópia vyplneného tlačiva z kroku č.2, potvrdenie o zaplatení správneho poplatku z pokladne MsÚ (80,- € pri zábere do 50 m2; 120,- € pri zábere nad 50 m2), súhlasné stanovisko ÚHA so situáciou overenou ÚHA z kroku č.1)

Po odovzdaní na podateľni je podanie 1) postúpené Odboru majetku na prípravu nájomnej zmluvy, ku ktorej podpisu budete po vydaní rozhodnutia zo strany SMS vyzvaný alebo na Odbor daní a poplatkov, ktorý Vám doručí rozhodnutie o vyrubení predmetnej dane.

Podanie 2) je postúpené Stredisku mestských služieb (SMS), ktoré k veci zabezpečí stanovisko KDI KRPZ Nitra, pričom po kladnom vyjadrení zo strany KDI je vydané Rozhodnutie o zvláštnom užívaní miestnej cesty. Toto rozhodnutie zahŕňa celkovú plochu záberu verejného priestranstva potrebného na osadenie terasy/sedenia a podmienky ÚHA. Užívanie priestranstva je možné až s platnou nájomnou zmluvou alebo potvrdením o zaplatení poplatku za užívanie verejného priestranstva alebo iným právnym vzťahom. V prípade nedoloženia požadovaných príloh alebo neúplnosti žiadosti bude žiadateľ v zmysle správneho poriadku vyzvaný na doplnenie a konanie bude prerušené alebo zastavené. Z uvedeného dôvodu vec odporúčame dostatočne konzultovať na ÚHA, kde Vám radi pomôžeme.

Kontaktná osoba za SMS:

Zuzana Bédiová
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí:
zuzana.bediova@msunitra.sk

Kontroly
– Kontrolu podaných žiadostí na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (úplnosť a pod.) zabezpečí SMS.
– Kontrolu reálneho umiestnenia terasy zabezpečí ÚHA.
– Kontrolu uhradenia poplatku za užívanie verejného priestranstva (bez konania VKP) zabezpečí OM / DaP.

1. Umiestnenie terás

– V priestore Centrálnej mestskej zóny v Nitre je prípustné umiestňovať iba dočasné terasy vo väzbe na existujúce prevádzky nachádzajúce sa v objektoch, resp. v prípadoch pre dočasné prevádzky (napr. kultúrne podujatia a stretfood trucky). Po uplynutí doby povolenia je žiadateľ povinný terasu demontovať na vlastné náklady s úpravou plochy do pôvodného stavu. V opačnom prípade bude riešený v zmysle správneho poriadku.

– Zachovať prejazdnú šírku miestnej komunikácie – pešej zóny na Štefánikovej v profile min. 6,0 m a na Kupeckej, Radlinského a Pri synagóge v profile min. 3,5 m. Výnimku môže udeliť Odbor dopravy v odôvodnených situáciách.
– Terasy môžu byť umiestnené len na takých plochách, ktoré sú vhodné z hľadiska pohľadových parametrov. Nesmú brániť vo výhľade na dominanty mesta, či pozoruhodné fasády niektorých domov
– Plochu dočasných terás umiestňovať priamo na existujúci terén, nepripúšťa sa akýkoľvek stavebný zásah do povrchu a konštrukcie telesa miestnej komunikácie – pešej zóny.- V prípade využitia existujúceho parkovacieho miesta na terasu (napr. Farská ulica) je potrebný písomný súhlas odboru dopravy.

2. Podstava terasy
– Pri riešení terasy na miestach so sklonom ulice alebo v prípade nerovností (napr. Kupecká a Pri synagóge) je možné umiestniť subtílnu a vizuálne nerušivú vyrovnávaciu podstavu – návrh musí byť prerokovaný a odsúhlasený s Útvarom hlavného architekta a KPÚ v Nitre.

3. Forma prestrešenia
– Prekrytie plochy terasy je možné riešiť formou slnečníkov, resp. samostatnými demontovateľnými markízami subtílnej konštrukcie bez stabilného prekrytia celej pôdorysnej plochy (prírodných farebných odtieňov a bez výrazných reklám) a bez opláštenia fóliami, ohradenia a uzatvárania formou pevných, uzatvorených konštrukcií prístreška (napr. plné alebo presklené výplne).
– V prípade ak pri realizácii terasy dôjde k stavebným zásahom do budovy na pešej zóne (napr. ukotvenie markízy alebo konštrukcie prekrytia terasy a pod.) je nutné požiadať o vyjadrenie Útvar hlavného architekta, Krajský pamiatkový úrad v Nitre a o povolenie príslušného stavebného úradu.

4. Mestská zeleň a mobiliár
– Nie je možné demontovať a zasahovať do mobiliáru a zelene pešej zóny.
– Zariaďovacie predmety ani slnečníky a prekrytia nebudú zasahovať do priestoru existujúcich stromov a to: pôdorysne min. 2,5 m od osi kmeňa stromu a v korune stromu min. 3,0 m od osi koruny stromu okrem písomne udelených výnimiek odboru životného prostredia.
– Žiadna časť terasy, ani jej prekrytia nesmie dôjsť do konfliktu so zeleňou, stromami a ich oporou.
– Na strome nesmie dôjsť k žiadnym úpravám bez súhlasu pracovníkov odboru životného prostredia.
– Počas celého obdobia trvania terasy je jej majiteľ povinný zabezpečiť všetky opatrenia potrebné pre optimálny vývoj a rast stromu situovaného v jej pôdoryse – zálievka (1x do týždňa 50 l vody), opora, ochrana kmeňa a pod.
– V rámci plochy dočasnej terasy žiadateľ zabezpečí umiestnenie a pravidelné vyprázdňovanie odpadových nádob na vlastné náklady.
– V prípade, že pod priestorom dočasnej terasy sa nachádza zariadenie inžinierskych sietí, je žiadateľ povinný v prípade poruchy zabezpečiť neustály prístup k tomuto zariadeniu.
– Výmenu prípadného poškodenia dlažby zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady prostredníctvom správcu pešej zóny.
– Údržbu pešej zóny v okolí 2m od okraja plochy žiadateľ zabezpečí ručným dočistením

5. Použitý mobiliár
– Materiál mobilných nádob ako aj terasového nábytku bude z kvalitného materiálu spĺňajúceho kritéria pre použitie vo vonkajšom prostredí. (nepoužívať plastový mobiliár)
– Umiestnenie prenosných „A“ pútačov je možné iba v priestore terasy v max počte 1 ks
– Terasu je možné doplniť vhodnou kvetinovou výzdobou v prenosných nádobách. Sortiment odporúčaných rastlín do mobilných nádob: krušpán, tis, zmes letničiek, zmes trvaliek, okrasné trávy.
– Umiestňovanie exteriérových barov a pultov je možné len v nevyhnutnom a odôvodnenom prevádzkovom rozsahu a po odsúhlasení Útvarom Hlavného architekta
– Dočasné terasy môžu byť vybavené zariadeniami napojenými na sieťové systémy len v prípade, ak nebudú prekážať chodcom, pôsobili by neesteticky, prípadne by mohli byť zdrojom nečistôt

Ing. arch. Anton Kondrla
referent pre stanoviská a územnoplánovacie informácie
číslo dverí: 413
anton.kondrla@msunitra.sk
Zuzana Bédiová
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí:
zuzana.bediova@msunitra.sk

Vytvorené: 28. 4. 2023
Upravené: 6. 3. 2024