Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:
Názov organizácie: MESTO NITRA
Sídlo: Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
IČO: 00 308 307
Štatutárny zástupca: Marek Hattas, primátor mesta
Web: nitra.sk

Profil:
Mesto Nitra je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b)  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Verejné obstarávanie podľa schváleného plánu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odbor verejného obstarávania v spolupráci s jednotlivými odbormi a útvarmi mestského úradu.
Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác.

Výzvy


Vytvorené: 15. 10. 2021
Upravené: 25. 6. 2024