Prenájom priestorov a zariadení na Mestskej tržnici

Štatút Odbornej komisie primatora mesta Nitra pre-prenájom nebytových priestorov (v súlade so Štatútom Odbornej komisie primátora mesta Nitra pre prenájom nebytových priestorov na Mestskej tržnici na Štefánikovej triede 50 v Nitre na základe schváleného zámeru priameho prenájmu majetku mesta)

Štatút Odbornej komisie primatora mesta Nitra pre-prenájom nebytových priestorov (v súlade so Štatútom Odbornej komisie primátora mesta Nitra pre prenájom nebytových priestorov na Mestskej tržnici na Štefánikovej triede 50 v Nitre na základe schváleného zámeru priameho prenájmu majetku mesta)

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitra č. 13/2019 o nakladaní s majetkom mesta
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 16/2008 o trhovom poriadku trhovísk a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre

Mgr. Diana Lichardusová
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie
číslo dverí: 326
diana.lichardusova@msunitra.sk
Renáta Klikačová
referentka pre prevádzku tržníc
číslo dverí:
klikacova@nitra.sk
Ing. Michal Gráf
referent pre prevádzku tržníc
číslo dverí:
spravca.trznice@nitra.sk

Vytvorené: 22. 6. 2022