Úmrtná matrika

Do knihy úmrtí vedenej matričným úradom Nitra sa zapisujú úmrtia, ktoré nastali na území mesta Nitra alebo obci Nitrianske Hrnčiarovce a Štitáre.

Pozostalí vybavia úmrtie priamo na matrike, alebo prostredníctvom pohrebnej služby, ktorú splnomocnili na tento úkon.

Čo je potrebné predložiť:

  • List o prehliadke mŕtveho 3 kusy / dva ostávajú na matrike a jeden matrika potvrdí a vráti pozostalým/
  • občiansky preukaz zomretého / u cudzinca pas/
  • splnomocnenie vybavovateľa pre pohrebnú službu
  • občiansky preukaz vybavovateľa / v prípade osobného vybavenia pozostalých na matrike /

Matričný úrad vydá úmrtný list

  • Správny poplatok: bez poplatku / prvé vydanie UL bez poplatku /

Janka Rybárová
odborná referentka
číslo dverí: 611
janka.rybarova@msunitra.sk
Andrea Horemužová
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
andrea.horemuzova@msunitra.sk
Erika Mentová
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
erika.mentova@msunitra.sk
Henrieta Strnisková
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
henrieta.strniskova@msunitra.sk
Adriana Blisková
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
adriana.bliskova@msunitra.sk

Vytvorené: 28. 3. 2022