Zápis detí do základnej školy

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Zápis do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry sa koná v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č.15/2002 o určení školských obvodov základných škôl v meste Nitra  (ďalej len „VZN“) v priestoroch základných škôl vždy v prvom úplnom týždni nasledujúcom po 1.apríli (vrátane).  

Uvedená VZN obsahuje zoznam ulíc priradených k jednotlivým základným školám (školské obvody).

Konkrétne miesto a čas zápisov zverejní na svojom webovom sídle každá základná škola.

Základná škola vyžaduje pri zápise:

 • osobné údaje o dieťati v rozsahu:
  • meno a priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste),
  • dátum a miesto narodenia,
  • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
  • rodné číslo,
  • štátna príslušnosť,
  • národnosť

 • osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu:
  • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,
  • adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu
  • kontakt na účely komunikácie.

Základná škola začína konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu dieťaťa. Týmto podnetom je prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktorá je zverejnená na webovom sídle konkrétnej základnej školy.

Aj v prípade, ak sa zápisu zúčastní s dieťaťom len jeden zákonný zástupca, je vhodné, aby mala škola k dispozícii aj súhlas druhého zákonného zástupcu.

Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

 • Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.
Základná školaWebové sídloTelefónne číslo
ZŠ Benkova č. 34zsbenkova.edupage.org037/77 31 011
ZŠ Beethovenova č. 11www.zsbeethovenova.edupage.org037/65 11 186
ZŠ Cabajská č. 2www.zscabajska.edupage.org0910/542 123,
0902/738 538
ZŠ Fatranská č. 14www.zsfatranskanr.edupage.org037/65 86 045
ZŠ kniežaťa Pribinu,
Andreja Šulgana č. 1
www.zspribinunr.edupage.org037/65 11 832
ZŠ kráľa Svätopluka,
Dražovská č. 6
www.zszobor.edupage.org037/74 12 379,
0917/308 720
ZŠ Krčméryho č. 2www.zskrcmeryho.sk037/77 20 679,
0911/725 194
ZŠ Nábrežie mládeže č. 5www.zsnm.edupage.org037/65 54 538
ZŠ s MŠ Na Hôrke č. 30www.zsnahorke.edupage.org037/77 32 964
ZŠ s MŠ Novozámocká č. 129www.zsmsnovozamocka.edupage.org0908/398 169
ZŠ Ščasného č. 22www.zsdrazovce.edupage.org037/65 62145,
0911/538 604
ZŠ Skultétyho č. 1www.zsskultetyhonitra.edupage.org037/65 18 946
ZŠ Topoľová č. 8www.zstopolovanr.edupage.org037/64 10 031,
0911/257 676
ZŠ Tulipánová č. 1www.zstulipanova.edupage.org037/74 17 106

Žiadosti k zápisu nájdete na webových sídlach základných škôl

PaedDr. Drahoslava Bóňová
referentka školského úradu
číslo dverí: 103
drahoslava.bonova@msunitra.sk
PaedDr. Tatiana Vaňová
referentka školského úradu
číslo dverí: 103
tatiana.vanova@msunitra.sk

Vytvorené: 13. 3. 2023