Mestské symboly a logo mesta

  • Symbolmi mesta sú:
    • Erb (znak), Vlajka, Pečať, Znelka
  • Z erbu a vlajky mesta vychádzajú odvodené symboly:
    • Znaková zástava, Štandarda primátora, Korúhva, Kombinovaná korúhva, Farba mesta

Erb (znak) Nitry tvorí modrý štít neskorogotického tvaru. Pravá opancierovaná ruka, zohnutá v lakti, je ukončená na pravej strane ramenom, na ľavej päsťou zvierajúcou žrď zástavy.
Červená zástava je tvaru lastovičieho chvosta s ležatým rovnoramenným dvojkrížom striebornej (bielej) farby, upravená na dlhej zvislej žrdi striebornej (bielej) farby.

(Štatút mesta Nitry, Hlava VI., § 26, ods.1)

erb mesta Nitry farebný
erb mesta Nitry čiernobiely
erb mesta Nitry s heraldickým šrafovaním

Vlajka mesta Nity je celá modrej farby, pomery jej strán sú 2:3. Ukončená je lastovičím chvostom, t.j. zástrihom, ktorý siaha do jednej tretiny listu vlajky. Je pripevnená k žrdi tak, aby sa dala vztyčovať a spúšťať.

(Štatút mesta Nitry, Hlava VI., § 26, ods.1)

vlajka mesta Nitry

Pečať mesta Nitry je pečatidlom zhotovený reliéfny obraz erbu mesta Nitry obkolesený kruhopisom s názvom MESTO NITRA.

(Štatút mesta Nitry, Hlava VI., § 26, ods.1)

pečať mesta Nitry

Znelkou mesta Nitry je text historickej piesne Nitra, milá Nitra.
Autorom textu je Ľudovít Štúr.
Text zhudobnil anonym.
Vyšla v Banskej Bystrici roku 1862 vo Venci národných piesní slovenských.

Text znelky mesta Nitry:

/:Nitra, milá Nitra, ty vysoká Nitra :/
Kdeže sú tie časy, kdeže sú tie časy,
v ktorých si ty kvitla?

/:Ty si bola niekdy všetkých krajín hlava :/
v ktorých tečie Dunaj, v ktorých tečie Dunaj,
Visla i Morava.

/: Ty si bola sídlo kráľa Svätopluka :/,
keď tu panovala, keď tu panovala
jeho mocná ruka.

/: Ty si bola sväté mesto Metodovo :/,
keď tu našim otcom, keď tu našim otcom
kázal božie slovo.

Znelka mesta Nitry sa používa pri slávnostných príležitostiach – slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, oslavy významných výročí ap.


Vytvorené: 28. 7. 2022
Upravené: 3. 4. 2024