Centrálna úradná elektronická tabuľa (CUET) je ekvivalentom úradnej tabule mesta a je súčasťou Ústredného portálu verejných služieb (ÚPVS) na webovom sídle www.slovensko.sk

Dokumenty zverejnené na CUET pre Mesto Nitra nájdete na odkaze Centrálna úradná elektronická tabuľa.

Informácie a úradné dokumenty zverejnené orgánmi verejnej moci na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli sú dostupné pre verejnosť, pričom nevyžadujú od používateľov prihlásenie sa na portál.

Prostredníctvom CUET je možné doručiť elektronické úradné dokumenty ich zverejnením na CUET. Tento spôsob doručenia dokumentu je alternatívou doručeniu listinného dokumentu vyvesením na úradnej tabuli orgánu verejnej moci. Rovnako je možné na CUET zverejniť výzvu pre vybraných adresátov. Orgány verejnej moci môžu zverejňovať na CUET aj iné typy informácií, napríklad oznamy, objednávky, faktúry, informácie o stavebnom konaní a podobne.

Mgr. Miloš Kocúr
referent pre správu webovej stránky
číslo dverí: 616
milos.kocur@msunitra.sk


Vytvorené: 18. 10. 2021