ŠKOLSKÉ ZÓNY – projekt zvyšovania bezpečnosti v okolí základných škôl

Projekt a jeho ciele

Projekt vznikol z iniciatívy Mesta Nitra a jeho cieľom je zvyšovanie bezpečnosti v okolí základných škôl. Pod pojmom bezpečnosť tu chápeme bezpečnosť verejného priestoru v okolí škôl najmä z hľadiska mobility.  To znamená, že sa zameriavame na spôsob, akým žiaci dochádzajú do školy a v spolupráci so školami, žiakmi a rodičmi zisťujeme, aké sú ich problémy a potreby v danom priestore (napr. neprehľadná a nebezpečná situácia pred školou, chýbajúce miesta na prechádzanie chodcov, bariéry, kolízne miesta, nedostatok cyklostojanov atď.). Následne na základe získaných údajov navrhujeme konkrétne riešenia, vďaka ktorým bude cesta do školy pre deti bezpečnejšia a príjemnejšia.

Očakávané výsledky

Tým, že vytvoríme podmienky pre bezpečnejšiu pešiu /cyklo dochádzku žiakov do školy, zvýši sa podiel žiakov, využívajúcich udržateľné formy mobility, t. j. peší pohyb, cyklistiku, resp. verejnú dopravu. Podporíme tak aktívny pohyb detí a súvisiace benefity (zlepšenie zdravotného stavu detí, prevencia ochorení, zlepšenie schopnosti koncentrácie,  pohybovej  a sociálnej zručnosti atď.). Veríme, že keď budú môcť deti dochádzať do školy bezpečne pešo, na bicykli či kolobežke, rodičia, ktorí využívajú auto na dopravu detí do školy z dôvodu bezpečnosti, budú mať možnosť nechať deti, aby šli do školy samé, resp. so svojimi kamarátmi.  Mnohí rodičia si dnes sami uvedomujú, že cestovanie do školy autom, navyše v dopravnej zápche, kde kvalita vzduchu v aute je niekoľkonásobne horšia ako vonkajšieho ovzdušia, nie je zdravý spôsob dopravy do školy.  Znížením intenzity individuálnej automobilovej dopravy v okolí škôl, súvisiacej s dochádzaním žiakov do/zo školy, dosiahneme nielen zlepšenie bezpečnosti, ale aj kvality prostredia, kde sa deti dlhodobo zdržiavajú, a to znížením významných negatívne pôsobiacich stresorov pochádzajúcich primárne z dopravy – smogu a hluku,  voči ktorým sú deti obzvlášť zraniteľné.

Zapojenie škôl

Na to, aby sme mohli navrhnúť a zrealizovať efektívne spôsoby zvýšenia bezpečnosti verejného priestoru v okolí škôl, potrebujeme identifikovať problémy a potreby jeho užívateľov. Do pilotnej fázy projektu sú zapojené 4 ZŠ v Nitre – ZŠ Fatranská (mestská časť Chrenová), ZŠ Škultétyho (mestská časť Klokočina), ZŠ Tulipánová (mestská časť Nitra – Staré mesto), ZŠ Kráľa Svätopluka (mestská časť Zobor).  Na týchto školách sme spustili prieskumy formou dotazníkov pre žiakov, rodičov a zamestnancov škôl.

Naša iniciatíva nie je na Slovensku ani vo svete ojedinelá, po vzore iných miest ako je Bratislava, Trnava, Trenčín, chceme aj v Nitre postupne vytvárať bezpečný a živý verejný priestor pre všetkých. Inšpiráciou je napr. projekt MIB: Bezpečnejšie ulice v okolí škôl v rámci projektu Mesto pre deti.  Zároveň jeden z cieľov nášho projektu – aktívny transport do/zo školy je súčasťou konceptu Aktívna škola Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.

Výsledky prieskumu

Na 4 pilotných základných školách v spolupráci s Mestom Nitra sa v dňoch 23.10.2023 – 12.11.2023 uskutočnil prieskum pre potreby zmapovania súčasnej situácie ako aj identifikovania problémov z hľadiska bezpečnosti v okolí škôl, a to formou online dotazníkov (zverejnenou prostredníctvom EDUpage jednotlivých ZŠ).
Dotazníky vypĺňali samostatne žiaci, rodičia a zamestnanci pilotných ZŠ. Prieskumu sa v uvedenom období zúčastnilo celkovo 2077 respondentov, z toho 1099 žiakov, 727 rodičov a 251 zamestnancov.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že najčastejšou formou dochádzania detí do školy (viac ako 50 %) je dochádzanie autom – rodičia vozia deti do školy, pričom zároveň takmer 42 % rodičov považuje situáciu v okolí školy za skôr nebezpečnú a najčastejšie uvádzajú ako problém neprehľadnú dopravnú situáciu, ktorá vzniká v ranných a popoludňajších hodinách tesne pred začiatkom a na konci vyučovania práve v dôsledku zvýšenej koncentrácie áut rodičov. Výsledky prieskumu teda do veľkej miery poukazujú na stav, typický nielen pre školy v meste Nitra, ale aj v iných mestá na Slovensku a v zahraničí, ktoré sa na bezpečnosť v okolí škôl zamerali a hľadajú konkrétne riešenia a zásahy pre zvýšenie bezpečnosti pohybu (predovšetkým detí a chodcov) v okolí škôl.

Výsledky zrealizovaného prieskumu a množstvo podnetov zo strany respondentov, týkajúcich sa problémov z hľadiska bezpečnosti v okolí pilotných škôl v Nitre, sú dôležitým zdrojom informácií pre návrh rôznych opatrení, ktoré Mesto Nitra pripravuje na zlepšenie situácie v okolí škôl, a to od jednoduchých zásahov tzv. taktického urbanizmu (t.j. rýchlych, dočasných testovacích intervencií), ktoré sú časovo, finančne a legislatívne menej náročné, až po komplexnejšie opatrenia (napr. stavebné úpravy trvalého charakteru pripravované v dlhšom časovom horizonte). Prieskum tiež potvrdil, že súčasne s naznačeným negatívnym trendom existuje tiež na všetkých pilotných ZŠ významný potenciál pre využívanie udržateľných foriem mobility. V priemere pre viac ako 32 % rodičov by dôvodom na zmenu súčasného spôsobu dochádzania do školy autom bolo zlepšenie bezpečnosti v okolí školy z hľadiska dopravnej situácie. Preto sa chce Mesto Nitra zamerať na opatrenia, smerujúce k zvýšeniu bezpečnosti v okolí škôl a tým aj zvýšeniu podielu detí, ktoré chodia do školy peši, na bicykli alebo verejnou dopravou.


Vytvorené: 17. 10. 2023
Upravené: 22. 2. 2024