Činnosť Mestskej polície

Ťažiskové úlohy príslušníkov mestskej polície, ktorí pôsobia v obvodoch mesta, sa vyprofilovali v spolupráci s výbormi mestských častí, poslancami mestského zastupiteľstva a samozrejme aj s Vami – občanmi. Plnenie týchto úloh, počet spáchaných a riešených priestupkov a rôzne štatistické ukazovatele hovoria o účinnosti a efektívnosti práce príslušníkov MsP. 

Chceme Vás priebežne informovať o zaujímavých prípadoch, ktoré riešia príslušníci mestskej polície v rámci pochôdzkovej služby. Niektoré z nich sú nielen zaujímavé, ale i poučné a varujúce.

Priebežne ich doplňujeme v rubrike „Aktuálne novinky a články“, prípadne si súhrn práce môžete prečítať  v ročných správach.

Viac informácií nájdete na stránke Mestskej polície v Nitre

Mestská polícia zabezpečuje verejný poriadok v obci. Miesta najčastejších kontrol plnenia tejto úlohy sú pri pohostinských prevádzkach. Hliadky zabezpečujú verejný poriadok aj v husto obývaných lokalitách, najmä: Štúrova ulica č. 24, 26, 43, Bernoláková ulica, Oswaldova ulica, Borová ulica, Hollého ulica, Vajanského ulica, Hôrka, Novomeského, Petzwalova, Tr. A. Hlinku

Mestská polícia chráni majetok obce a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Hliadky MsP najčastejšie kontrolujú exponované miesta z hľadiska poškodzovania majetku mesta ako i občanov: okolie budov na pešej zóne, zabraňujú poškodzovaniu prvkov drobnej architektúry a verejno-prospešných zariadení na pešej zóne a pri DAB, kontrolujú okolie Morového stĺpu a hradu, kontrolujú okolie každej základnej školy na území mesta, v nočných hodinách vykonávajú obhliadky vozidiel zaparkovaných na slabo osvetlených a frekventovaných miestach, kontrolujú mestské cintoríny z dôvodu častého výskytu drobných krádeží kvetov a poškodzovania náhrobných kameňov, vykonávajú pravidelné obhliadky verejno-prospešných zariadení ako sú lavičky, prístrešky zástaviek MHD, telefónne búdky a informačné tabule, zabraňujú vreckovým krádežiam počas konania výstav na výstavisku AX  a v priebehu roku sa zameriavajú na vreckové krádeže najmä v okolí zástaviek MHD. 

Mestská polícia dbá o ochranu životného prostredia v obci. V rámci plnenia tejto úlohy hliadky MsP : kontrolujú znečisťovanie verejných priestranstiev odhadzovaním drobných smetí, papierov, obalov, odpadkov prevažne na zastávkach MHD, pri prevádzkach s občerstvením a na exponovaných častiach sídlisk Klokočina a Staré mesto – najmä však na uliciach na Hôrke, Bernolákova, Hollého a Štúrova, hliadky v období vianočných sviatkov kontrolujú najmä lokality na Borine, v Drážovciach a v parku k zabráneniu neoprávneného výrubu stromkov, kontrolujú nepovolené vyberanie odpadkov zo smetných nádob hlavne na sídliskách Klokočina a Staré mesto, kontrolujú nedovolené vytváranie divokých skládok na území mesta, v okrajových častiach mesta kontrolujú znečisťovanie životného prostredia pálením domového odpadu a zelenej hmoty zo záhrad, riešia parkovanie vozidiel na verejnej zeleni najmä na sídliskách, kontrolujú mestské parkové plochy z dôvodu ničenia verejnej zelene a parkovaním vozidiel na trávnatých plochách.

Kontaktná osoba

Mgr. Erik Duchoň
náčelník
tel.: 037/69 22 518

duchon.erik@mspnitra.sk

Bc. Anna Bírová
podateľňa
tel.: 037/69 22 520

birova@mspnitra.skMestská polícia Nitra
Cintorínska 6
949 01 NITRA
tel.: 037/69 22 555
linka tiesňového volania: 159
birova@mspnitra.sk
www.mspnitra.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00 308 307
DIČ: 2021102853
IČ DPH: SK 2021102853


Vytvorené: 15. 10. 2021
Upravené: 27. 5. 2024