Zriadenie prevádzkarne, prevádzkový čas, zrušenie prevádzkarne

  • Podnikateľ je povinný ohlásenie o jednorazovom predĺžení prevádzkovej doby doručiť mestu najneskôr 3 dni pred konaním takejto akcie a v žiadosti je povinný jednoznačne určiť dôvod predĺženia prevádzkovej doby, ktorý nemôže byť zameniteľný s iným. Prevádzková doba môže byť predĺžená výlučne z dôvodu – svadba, životné jubileum, diskotéka, tanečná zábava a pod.
  • Zrušenie prevádzkarne
    Podnikateľ je povinný ohlásiť zrušenie prevádzkovej doby pri ukončení činnosti prevádzky najneskôr do 15 pracovných dní od jej zrušenia
  • Vybavuje: Mgr. Mária Snopová

Vytvorené: 5. 8. 2022