Centrá voľného času

Centrá voľného času vytvárajú podmienky na neformálne vzdelávanie, organizujú a zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí a mládeže.

Centrá voľného času vytvárajú podmienky, organizujú a zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.

Mesto Nitra je zriaďovateľom 1 centra voľného času a 2 centier voľného času pri základných školách:

AdresaKontakt
Centrum voľného času,
Štefánikova trieda  63, Nitra
037/65 24 352, 0905 543 687
sekretariat@cvcdomino.com
Centrum voľného času pri Základnej škole kniežaťa Pribinu, 
Andreja Šulgana 1, Nitra
037/65 11 832, 0918 581 997
zspribinunr@gmail.com
Centrum voľného času pri Základnej škole,
Škultétyho 1, Nitra
037/65 18 946, 0911 901 963
zsskultetyho1.nr@gmail.com

PaedDr. Drahoslava Bóňová
referentka školského úradu
číslo dverí: 103
drahoslava.bonova@msunitra.sk
PaedDr. Tatiana Vaňová
referentka školského úradu
číslo dverí: 103
tatiana.vanova@msunitra.sk

Vytvorené: 13. 6. 2022