Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Pravidelné preskúšanie sirén

Mesto Nitra upozorňuje, že v piatok 08. marca 2024 o 12.00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území Slovenskej republiky dvojminútovým stálym tónom.

Skúška sirén sa na Slovensku uskutočňuje od roku 1996 na základe zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Preskúšanie sirén sa vykonáva pravidelne každý druhý piatok v mesiaci hlasitou alebo tichou skúškou.


P. čísloNázov krytuE. čísloKapacita (osôb)Úkrytový priestor
1.Bernolákova č. 1804 01 02510798
2.Fra§ňa Mojtu č. 4704 01 03110754
3.Hodžova č. 604 01 03010270
4.Hodžova č. 2004 01 0107148
5.Hollého č. 204 01 02410798
6.ZŠ Krčméryho č. 2 (ĽS)04 01 007126114
7.ZŠ Krčméryho č. 2 (PS)04 01 00810687
8.Mostná č. 204 01 01810762
9.Mostná č. 1404 01 01310782
10.Parkové nábrežie č. 104 01 01910780
11.Pri červenom kríži č. 304 01 0147054
12.Štefánikova trieda č. 27/1604 01 00410767
13.Štúrova č. 3504 01 01610798
14.Wilsonovo nábrežie č. 804 01 0267157
15.Wilsonovo nábrežie č. 1804 01 02710761
16.Wilsonovo nábrežie č. 3204 01 03210763
17.Wilsonovo nábrežie č. 4404 01 02910731
18.Za Ferenitkou č. 3004 01 0227159
SPOLU17941313

 • organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných prác, ktoré spočívajú hlavne v záchrane osôb, poskytnutí predlekárskej a lekárskej pomoci, vyslobodzovaní osôb a v odsune ranených,
 • organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby,
 • poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania,
 • zabezpečovanie a vykonávanie ukrytia a evakuácie,
 • vykonávanie protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení,
 • organizovanie, riadenie a vykonávanie prípravy na civilnú ochranu,
 • posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržovania záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických parametrov zariadení civilnej ochrany,
 • zabezpečovanie a vykonávanie edičnej, vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v civilnej ochrane.

Mimoriadnou udalosťou (MU) sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok, pričom

 • živelná pohroma je MU, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok,
 • havária je MU, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok,
 • katastrofa je MU, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.

Mimoriadnou situáciou (MS) sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov MU na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona č. 42/1994 Z. z.; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov MU.

Po vyhlásení MS sa vykonávajú tieto úlohy a opatrenia:

 • záchranné práce silami a prostriedkami z celého územia, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia,
 • evakuácia,
 • núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie alebo
 • použitie základných zložiek integrovaného záchranného systému a ostatných zložiek integrovaného záchranného systému.

Ing. Dalibor Dubiňák
referent civilnej ochrany
číslo dverí: 216
dalibor.dubinak@msunitra.sk

Vytvorené: 26. 1. 2023
Upravené: 8. 3. 2024