Návrh na udelenie ocenenia významným osobnostiam

Fyzickým osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta a život jeho obyvateľov, porozumenie, mier a priateľstvo medzi národmi a rozvoj vzťahov medzi partnerskými mestami, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo mesta Nitry.

Za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky najmä vo vedeckej práci, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejnoprospešnej činnosti, za významné hospodárske a ekonomické úspechy, ktoré prispeli výrazným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta, za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Nitry doma i v zahraničí, za činy osôb pri záchrane ľudských životov a zdravia alebo majetku občanov a majetku mesta môže mestské zastupiteľstvo udeliť Cenu mesta Nitry.

Za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech rozvoja mesta môže občanom a inštitúciám pôsobiacim na území mesta primátor udeliť Cenu primátora mesta Nitry.

Podrobnejšie pravidlá pre udeľovanie Ceny mesta Nitry a Ceny primátora mesta Nitry upravuje VZN č. 1/1998 o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení neskorších dodatkov.
Návrhy sa predkladajú na odbor kultúry MsÚ v Nitre v priebehu roka priebežne.
Ocenenia nemusia byť udelené každoročne.

Udelené ocenenia mesta Nitry


Vytvorené: 3. 8. 2022