Územno-technické informácie, stanoviská k stavbám

Obec vydáva k územnoplánovacej dokumentácii schválenej do 31. marca 2024 na žiadosť územnoplánovaciu informáciu, v ktorej uvedie podmienky využitia dotknutého územia a umiestňovania stavby na dotknutom území, zásady funkčného a priestorového využitia územia, priestorové a funkčné regulatívy, ako sú určené v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie. Územnoplánovacia informácia sa nevydáva v súvislosti s umiestnením alebo povolením navrhovanej stavby a nie je záväzným stanoviskom podľa §24 ods. 3 až 5, ods. 9 až 12, §40a ods. 1, 4 a 6, §40b a §40c, zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v platnom znení.

Stavený zámer (základné textové a grafické vyjadrenie urbanisticko-architektonického a základného stavebného riešenia navrhovanej stavby a jej prevádzky, jej umiestnenia do prostredia a napojenia na dopravnú a technickú infraštruktúru územia, alebo zmeny existujúcej stavby, stavebných úprav a odstránenia stavby, ako aj terénnych úprav. Odporúčame aby súčasťou žiadosti bola samostatná príloha, ktorá umožňuje posúdiť súlad stavebného zámeru zo záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie).

Záväzné stanovisko je do 31. marca 2025 podkladom na vydanie územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia a na povoľovanie činností v konaniach podľa osobitného predpisu z hľadiska súladu navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.

Ak predložená žiadosť neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie súladu navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, orgán územného plánovania v lehote do 15 dní od podania žiadosti vyzve stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil a upozorní ho, že inak záväzné stanovisko nevydá a žiadosť odloží. Ak stavebník nedoplní žiadosť o záväzné  stanovisko požadovaným spôsobom v určenej lehote, orgán územného plánovania žiadosť odloží, o čom stavebníka bezodkladne upovedomí.

Žiadosť o záväzné stanovisko orgánu územného plánovania k dokumentácii pre preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie, ak ide o stavbu zhotovenú a užívanú bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním od 1. januára 1990 do 31. marca 2024 v zmysle § 140d odst. 1 písm c) Zákona č. 50/1976 Zb. – územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Zákon č. 50/1976 Zb. – územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
§ 140d Preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie
(1)
Stavebný úrad na žiadosť vlastníka stavby preskúma spôsobilosť stavby na užívanie, ak ide o stavbu zhotovenú a užívanú bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním od 1. januára 1990 do 31. marca 2024 a vlastník stavby preukáže, že
a) stavba svojím stavebnotechnickým stavom a vybavením zodpovedá základným požiadavkám na stavby a účelu, na ktorý ju vlastník nepretržite bez nedostatkov užíva, a stavebný úrad v konaní zistí, že stavba neohrozuje život,
b) je vlastníkom pozemku alebo má iné právo k pozemku a došlo k usporiadaniu pozemku podľa osobitných predpisov,
c) stavba nebola postavená v rozpore so záväznými regulatívmi funkčného využívania územia podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie alebo záujmami chránenými podľa osobitných zákonov účinných v čase zhotovenia alebo v čase preskúmania podľa toho, ktorá skutočnosť je pre vlastníka priaznivejšia,
d) stavba sa nenachádza pod elektrickým vedením alebo v jeho ochrannom pásme, alebo v inundačnom území, alebo v ochrannom pásme, alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia, alebo že prevádzkovateľ dopravnej infraštruktúry alebo technickej infraštruktúry, v ktorej ochrannom pásme alebo bezpečnostnom pásme sa stavba nachádza, s jej umiestnením v ochrannom pásme alebo bezpečnostnom pásme súhlasí,
e) ku stavbe je vypracovaná dokumentácia skutkového stavu existujúcej stavby na účely kolaudácie, ak si vypracovanie takejto dokumentácie stavebný úrad vyžiada.

Žiadosť o záväzné stanovisko orgánu územného plánovania k dokumentácii pre preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie, ak ide o stavbu zhotovenú a užívanú bez povolenia stavebného úradu alebo v rozpore s ním od 1. januára 1990 do 31. marca 2024 v zmysle § 140d odst. 1 písm c) Zákona č. 50/1976 Zb. – územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Príklad spracovania projektovej dokumentácie pre posúdenie súladu navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.

Ing. Zuzana Karabínová
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí: 413
zuzana.karabinova@msunitra.sk
Ing. arch. Eva Ligačová
odborná referentka
číslo dverí: 409
eva.ligacova@msunitra.sk
Ing. arch. Anton Kondrla
referent pre stanoviská a územnoplánovacie informácie
číslo dverí: 413
anton.kondrla@msunitra.sk
Ing. arch. Zuzana Mokrášová
referent pre stanoviská a územnoplánovacie informácie
číslo dverí: 413
zuzana.mokrasova@msunitra.sk
Ing. arch. Alexandra Fáziková
referent pre mestskú architektúru a verejný priestor
číslo dverí: 415
alexandra.fazikova@msunitra.sk
Ing. arch. Lenka Lazorová
referent pre územné plánovanie a urbanizmus
číslo dverí: 415
lenka.lazorova@msunitra.sk

Vytvorené: 21. 10. 2021
Upravené: 21. 5. 2024