Územno-technické informácie, stanoviská k stavbám

 • Žiadateľ špecifikuje vo formulári či požaduje vyjadrenie k :
  • funkčnému využitiu a priestorovému usporiadaniu parcely /pozemku v zmysle schválenej územnoplánovacej dokumentácie (územnoplánovacia informácia)
   Základná informácia o funkčnom a priestorovom využití územia podľa aktuálne platného ÚPN, ÚPN zóny, prípadne z podrobnejších územnoplánovacích podkladov, ak sú k dispozícií. Písomné vyjadrenie slúži žiadateľovi ako vstupné informácie pre spracovanie investičných zámerov a projektových dokumentácií stavieb, doklad pre peňažné ústavy pri schvaľovaní hypotekárnych úverov a pod.
  • investičnému zámeru na podklade predloženej štúdie 
   Predloženie  investičného zámeru na podklade štúdie nie je  povinné, pokiaľ nevyplýva zo záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta, alebo  iných právnych predpisov. Odporúča sa jeho vypracovanie najmä  pri zámeroch výstavby, ktoré podliehajú  posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z., pri zámeroch výstavby v území centrálnej mestskej zóny a pri podstatnej dostavbe alebo prestavbe častí  územia mesta. 

Aplikácia pre vyhľadávanie a zobrazenie vydaných územnoplánovacích informácií
v zmysle aktuálne platnej územnoplánovacej dokumentácie

Vyjadrenie z hľadiska súladu navrhovanej stavby so schválenou územnoplánovacou
dokumentáciou slúži pre potreby stavebného úradu k:

 • dokumentácii pre územné konanie
 • dokumentácii pre stavebné konanie
 • dokumentácii pre dodatočné povolenie stavby
 • inej dokumentácii

Ing. arch. Viktor Šabík
hlavný architekt Mesta Nitra
číslo dverí: 406
sabik@msunitra.sk
Ing. Zuzana Karabínová
referentka pre spisovú agendu
číslo dverí: 410
karabinova@msunitra.sk
Ing. arch. Eva Ligačová
odborná referentka referátu urbanizmu a architektúry 
číslo dverí: 409
ligacova@msunitra.sk
Ing. arch. Anton Kondrla
referent urbanizmu a architektúry 
číslo dverí: 413
kondrla@msunitra.sk
Ing. arch. Zuzana Mokrášová
referentka urbanizmu a architektúry 
číslo dverí: 415
mokrasova@msunitra.sk
Ing. arch. Alexandra Buči
referentka urbanizmu a architektúry
číslo dverí: 413
buci@msunitra.sk
Ing. arch. Lenka Lazorová
referentka urbanizmu a architektúry
číslo dverí: 407
lazorova@msunitra.sk

Vytvorené: 21. 10. 2021