Nakladanie s majetkom

 • Poskytnutie informácií, ako postupovať v prípade usporiadania nehnuteľnosti formou osvedčenia o vydržaní,
 • Poskytnutie informácií, za akých podmienok dá Mesto Nitra súhlas k vydržaniu,
 • Poskytnutie informácií, aké podklady musí predložiť žiadateľ k žiadosti o súhlas s osadením inžinierskych sietí do nehnuteľností vo vlastníctve mesta,
 • Poskytnutie informácii, aké doklady je potrebné predložiť na usporiadanie pozemku v rámci ROEP,
 • Poskytnutie informácií, ako postupovať v prípade záujmu o odkúpenie, resp. prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Nitry,
 • Príjem všetkých žiadostí, týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta,
 • Poskytnutie informácií, ako postupovať ohľadom prenájmu pozemku pod reklamné zariadenie,
 • Poskytnutie informácií, kto je užívateľom pozemkov žiadateľa v extraviláne zapísaných v registri „E“ KN,
 • Poskytnutie informácie o vlastníctve k určitej nehnuteľnosti,
 • Poskytnutie informácií, aké  byty sú v ponuke Mesta Nitry na odpredaj podľa VZN č. 2/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov na území mesta Nitry.
 • Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení dodatkov

Štatút Odbornej komisie primátora mesta Nitra pre prenájom nebytových priestorov

Mesto Nitra so sídlom Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, na základe zámeru priameho prenájmu majetku Mesta Nitry, schváleného primátorom Mesta Nitra dňa 18.02.2020 zverejňuje výzvu na predloženie cenových ponúk na prenájom aktuálne voľných nebytových priestorov na Mestskej tržnici na Štefánikovej tr. 50 v Nitre:

 • Výzva na predkladanie ponúk –

Mesto Nitra so sídlom Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra v zastúpení primátorom Marekom Hattasom v súlade s § 7 VZN č. 22/2009 pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:


Vytvorené: 13. 1. 2023
Upravené: 27. 11. 2023