Nakladanie s majetkom

 • Poskytnutie informácií, ako postupovať v prípade usporiadania nehnuteľnosti formou osvedčenia o vydržaní,
 • Poskytnutie informácií, za akých podmienok dá Mesto Nitra súhlas k vydržaniu,
 • Poskytnutie informácií, aké podklady musí predložiť žiadateľ k žiadosti o súhlas s osadením inžinierskych sietí do nehnuteľností vo vlastníctve mesta,
 • Poskytnutie informácii, aké doklady je potrebné predložiť na usporiadanie pozemku v rámci ROEP,
 • Poskytnutie informácií, ako postupovať v prípade záujmu o odkúpenie, resp. prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Nitry,
 • Príjem všetkých žiadostí, týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta,
 • Poskytnutie informácií, ako postupovať ohľadom prenájmu pozemku pod reklamné zariadenie,
 • Poskytnutie informácií, kto je užívateľom pozemkov žiadateľa v extraviláne zapísaných v registri „E“ KN,
 • Poskytnutie informácie o vlastníctve k určitej nehnuteľnosti,
 • Poskytnutie informácií, aké  byty sú v ponuke Mesta Nitry na odpredaj podľa VZN č. 2/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov na území mesta Nitry.
 • Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení dodatkov

Štatút Odbornej komisie primátora mesta Nitra pre prenájom nebytových priestorov

Mesto Nitra so sídlom Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra v zastúpení primátorom Marekom Hattasom v súlade s § 7 VZN č. 22/2009 pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku v platnom znení vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž:


Vytvorené: 13. 1. 2023
Upravené: 22. 5. 2024