Parkovacie karty

Mesto Nitra zabezpečuje vydávanie parkovacích kariet, ktoré umožňujú držiteľom parkovanie vo vymedzených regulovaných lokalitách na území mesta Nitra.

Žiadosť o parkovaciu kartu môžete podať aj elektronickým formulárom bez občianskeho preukazu po registrácii TU a následnom potvrdení registračného emailu, v registračnom systéme vyplniť daný formulár a odoslať ho, alebo môžete o ňu požiadať osobne v klientskom centre na Mestskom úrade v Nitre.

V prípade zabudnutého hesla prosím kliknite TU.

Poskytnuté osobné údaje budú spracované len za účelom vybavenia Vašej žiadosti v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom štátnej moci, kontrolným orgánom za účelom kontroly z ich strany a prípadne iným príjemcom, ak to povaha žiadosti vyžaduje. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane, ani do tretej krajiny. Osobné údaje budú uchovávané po dobu jedného roka.  Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný na mailovej adrese podatelna@msunitra.sk, na adrese Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra alebo osobne v klientskom centre MsÚ Nitra. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov: zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke – nitra.sk.

Všeobecné podmienky regulovaného parkovania nájdete v časti Život v meste

Grafické vyznačenie regulovaných lokalít + lokality s nespoplatneným parkovaním:

 • I) Vydáva sa občanom s trvalým pobytom v zóne spoplatneného parkovania, ktorý musí byť:
  • a) vlastníkom motorového vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK alebo
  • b) držiteľom motorového vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK alebo
  • c) užívateľom vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK, na súkromné účely podľa § 5 ods. 3 písm. a) Zákona o dani z príjmu 595/2003 Z. z. v platnom znení,
  • d) členom štatutárneho orgánu vlastníka alebo držiteľa motorového vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK-R. II)
 • II) Karta sa vydáva maximálne na dve spoplatnené miestne komunikácie v blízkosti trvalého bydliska, s výnimkou parkoviska na Námestí Kráľovnej pokoja a parkovacích miest pred MsÚ v Nitre vymedzených v rámci III. okruhu.
 • III) Platnosť novej parkovacej karty sa stanovuje od dátumu zaplatenia na dobu jedného roka. Pri predĺžení platnosti parkovacej karty, sa stanovuje dátum začiatku platnosti, deň po uplynutí platnosti pôvodnej parkovacej karty.
 • IV) Na jednu bytovú jednotku môžu byť vydané maximálne 3 rezidentské parkovacie karty ,,PK-R“.
 • Ich cena je nasledujúca:
  • 1. Parkovacia karta – 10,00 €/rok
  • 2. Parkovacia karta – 30,00 €/rok
  • 3. Parkovacia karta – 100,00 €/rok
 • I) Vydáva sa pre fyzickú osobu bez trvalého pobytu v spoplatnenej zóne dočasného parkovania za podmienky, že fyzická osoba-žiadateľ je:
  • a) vlastníkom bytovej jednotky alebo
  • b) nájomcom bytovej jednotky po predložení nájomnej zmluvy alebo oprávneným užívateľom bytovej jednotky na základe obdobného právneho vzťahu a súčasne žiadateľ je:
   • a) vlastníkom motorového vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK alebo
   • b) držiteľom motorového vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK alebo
   • c) užívateľom vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK, na súkromné účely podľa § 5 ods. 3 písm. a) Zákona o dani z príjmu 595/2003 Z. z. v platnom znení,
   • d) členom štatutárneho orgánu vlastníka alebo držiteľa motorového vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK-A.
 • II) Karta sa vydáva maximálne na dve spoplatnené miestne komunikácie v blízkosti bytovej jednotky, s výnimkou parkoviska na Námestí Kráľovnej pokoja a parkovacích miest pred MsÚ v Nitre vymedzených v rámci III. okruhu.
 • III) Platnosť parkovacej karty sa stanovuje od dátumu zaplatenia na dobu jedného roka, maximálne však do doby platnosti nájomnej zmluvy alebo obdobného užívacieho vzťahu k bytovej jednotke. Pri predĺžení platnosti parkovacej karty, sa stanovuje dátum začiatku platnosti, deň po uplynutí platnosti pôvodnej parkovacej karty.
 • IV) Na jednu bytovú jednotku môžu byť vydané maximálne 2 abonentské parkovacie karty.
 • Ich cena je nasledujúca:
  • 1. Parkovacia karta – 100,00 €/rok
  • 2. Parkovacia karta – 200,00 €/rok
 • Držiteľom parkovacích preukazov ŤZP vydaných Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, s trvalým pobytom v Nitre, môže byť vydaná parkovacia karta „PK-ŤZP“ pričom v kolónke pre Ev. č. sa uvedie číslo parkovacieho preukazu ŤZP a evidenčné číslo vozidla na ktorú sa PK-ŤZP vydáva.
 • Žiadateľ je:
  • a) vlastníkom motorového vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK,
  • b) držiteľom motorového vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK,
  • c) užívateľom vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK, na súkromné účely podľa § 5 ods. 3 písm. a) Zákona o dani z príjmu 595/2003 Z. z. v platnom znení.
  • d) členom štatutárneho orgánu vlastníka alebo držiteľa motorového vozidla, na ktorého EČV žiada vydať PK-ŤZP.
 • Platnosť PK-ŤZP je na všetkých spoplatnených miestnych komunikáciách.
 • Táto parkovacia karta sa vydáva po dobu platnosti parkovacieho preukazu ŤZP, ale maximálne na jeden rok. Pri predĺžení platnosti parkovacej karty, sa stanovuje dátum začiatku platnosti, deň po uplynutí platnosti pôvodnej parkovacej karty.
 • PK-ŤZP sa eviduje k bytovej jednotke, pričom sa započítava do počtu vydaných rezidentských a abonentských kariet.
 • Držiteľ parkovacej karty PK-ŤZP je povinný umiestniť parkovaciu kartu viditeľne za čelné sklo vozidla aj spolu s parkovacím preukazom ŤZP vydaným Úradom práce sociálnych vecí a rodiny. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti sa uvedené hodnotí ako neuhradenie parkovného.
 • Cena parkovacej karty – ŤZP je 5,- €/rok. Pri predĺžení platnosti parkovacej karty – ŤZP je cena 1,- €/rok.
 • I) parkovacia karta sa vydá iba žiadateľovi, ktorý je poplatníkom poplatku za komunálne odpady v meste Nitra a mesto Nitra neeviduje voči jeho osobe a ani bytovej jednotke žiadne nedoplatky.
 • II) Podmienkou pre vydanie PK -A je uhrádzanie poplatku Mestu Nitra za komunálne odpady z titulu pobytu v meste Nitra alebo užívania nehnuteľnosti . V prípade PK-A, podľa časti b) bodu I) nesmie mať osoba žiadateľa nedoplatky na poplatku za komunálne odpady v meste Nitra, resp. k bytovej jednotke, na ktorú sa karta vydáva, nesmú byť nedoplatky na poplatku za komunálne odpady.
 • III) Pre jednu bytovú jednotku nie je možné kombinovať vydávanie rezidentských a abonentských kariet.
 • IV) V prípade, že občan požiada o predčasné zrušenie parkovacej karty, musí túto vrátiť na Mestský úrad v Nitre. V tom prípade sa mu alikvotná časť ceny PK vracia. Pre výpočet alikvotnej časti ceny PK je rozhodujúci dátum podania žiadosti o zrušenie PK. Súčasne s podaním žiadosti o zrušenie PK je žiadateľ povinný vrátiť vydanú PK mestu Nitra.
 • V) O predĺženie platnosti parkovacej karty možno požiadať najskôr 30 dní pred uplynutím jej platnosti a najneskôr v posledný deň jej platnosti.
 • VI) Pre stanovenie výšky ceny novej PK alebo predĺženie platnosti PK, je rozhodujúce poradie vydania aktuálne platných PK, na danú bytovú jednotku, kedy cena bude určená na úrovni najlacnejšej nevydanej karty v číselnom rade.
 • VII) V prípade, ak je ako vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II jeden z manželov ako fyzická osoba, nie fyzická osoba – podnikateľ, považuje sa za držiteľa vozidla na účely tohto VZN, počas trvania manželstva, aj druhý z manželov bez ohľadu na skutočnosť, či vozidlo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pokiaľ Mestu Nitra nie je do doby vydania parkovacej karty, preukázaný opak, t. j. že vozidlo nie je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Mesto Nitra však na účely zisťovania a preukazovania opaku nepristupuje k upovedomovania druhého manžela o podaní žiadosti o vydanie parkovacej karty jedným z manželov.
 • VIII) Parkovacie karty (PK) môžu byť vydané iba pre motorové vozidlá kategórie L, M1 a pre vozidlá kategórie N1 s celkovou dĺžkou nepresahujúcou 5300mm.

Mária Cok Steinemannová
referentka parkovania – správa rezidentského parkovania
číslo dverí: Klientske centrum
maria.steinemannova@msunitra.sk

Vytvorené: 6. 6. 2022
Upravené: 9. 4. 2024