Daň za užívanie verejného priestranstva

 • Cieľová skupina:
  • Užívatelia verejného priestranstva.

 • Verejným priestranstvom pre účely zdanenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Mesta Nitry, najmä:
  • cesty,
  • miestne komunikácie, 
  • chodníky, 
  • námestia, 
  • verejná zeleň a vnútro blokové pozemky na všetkých uliciach v Nitre.

 • Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie:
  • umiestnenie predajného zariadenia, 
  • zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, 
  • umiestnenie stavebného zariadenia,
  • zariadenia cirkusu, 
  • zariadenia lunaparku a iných atrakcií, 
  • umiestnenie skládky rôznych materiálov,
  • umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov,
  • umiestnenie prenosných reklamných zariadení,
  • vymedzenie verejného priestranstva na reklamné,
  • propagačné akcie,
  • prezentácie a iné komerčné akcie,
  • vymedzenie verejného priestranstva na uskutočnenie výkopových prác a trvalé parkovanie vozidla a iné.

Daň za užívanie verejného priestranstva  a podmienky tohto užívania pre trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení o parkovaní na území mesta Nitry.

Upozornenie:
Odbor miestnych daní a poplatkov iba zabezpečuje správu dane za povolené užívanie verejného priestranstva. Podaniu oznámenia o zábere užívania verejného priestranstva odboru miestnych daní a poplatkov predchádzajú  súhlasné vyjadrenia iných útvarov MsÚ Nitra v závislosti od účelu využitia verejného priestranstva.

 • K umiestneniu terasy je potrebné súhlasné vyjadrenie Útvaru hlavného architekta, odboru dopravy a zaplatenie správneho poplatku
 • K ambulantnému predaju je potrebné povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb (vydáva odbor kultúry)
 • K umiestneniu veľkoobjemových kontajnerov
  • Na komunikácii je potrebné povolenie správcu miestnej komunikácie (vydáva Stredisko mestských služieb) a v prípade dopravného značenia / uzávierky aj povolenie odboru dopravy a zaplatenie správneho poplatku
  • Na zeleni povolenie odboru životného prostredia
 • K umiestneniu lešenia
  • na komunikácii je potrebné povolenie správcu miestnej komunikácie (vydáva Stredisko mestských služieb) a v prípade dopravného značenia / uzávierky aj povolenie odboru dopravy a zaplatenie správneho poplatku
  • na zeleni je potrebné povolenie odboru životného prostredia
 • K rozkopávke a uloženiu zeminy je potrebné povolenie správcu miestnej komunikácie (vydáva Stredisko mestských služieb) a v prípade dopravného značenia / uzávierky aj povolenie odboru dopravy a zaplatenie správneho poplatku.

Pri stanovení sadzieb dane sa vychádza z členenia mesta na 3 lokality:
I. lokalita: STARÉ MESTO
II. lokalita: ZOBOR, KLOKOČINA, DIELY, CHRENOVÁ, ČERMÁŇ
III. lokalita: JANÍKOVCE, HORNÉ KRŠKANY, DOLNÉ KRŠKANY, KYNEK, MLYNÁRCE, DRAŽOVCE, PÁROVSKÉ HÁJE

(1) Pre účely ambulantného predaja občerstvenia, resp. ambulantnej pohostinskej činnosti s podávaním alkoholických nápojov:

I. a II. lokalita3,30 €
III. lokalita2,00 €

(2) Pre účely ambulantného predaja potravinárskych výrobkov, ovocia zeleniny
a poskytovania občerstvenia, resp. pohostinskej
činnosti bez podávania alkoholických nápojov, gaštanov, kvetov, tekvicových jadierok, vianočných stromčekov:

I. a II. lokalita1,00 €
III. lokalita0,33 €

(3) Na poskytovanie ambulantných služieb /brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, oprava dáždnikov, oprava a čistenie obuvi, kľúčové služby, čistenie peria a pod./:

I. lokalita0,66 €
II. lokalita 0,33 €
III. lokalita0,16 €

(4) Pre účely ambulantného predaja kníh, časopisov, žrebov, novín, obrazov, devocionálií, drobných remeselníckych a umeleckých
predmetov a umiestnenie stojanov s tovarom pred prevádzkovou jednotkou:

I. lokalita1,00 €
II. lokalita 0,50 €
III. lokalita0,23 €

(5) Pre poskytovanie dočasných reštauračných služieb v dočasných posedeniach pred trvalou prevádzkovou jednotkou /napr. letná terasa/:

I. lokalita0,26 €
II. lokalita 0,20 €
III. lokalita0,06 €

(6) Pre účely posedenia pri zariadeniach bez predaja alkoholických nápojov /zmrzlina a pod./:

I., II. a III. lokalita0,13 €

(7) Pre reklamné a propagačné akcie, prezentácie a iné komerčné akcie:

I. lokalita3,30 €
II. lokalita 2,65 €
III. lokalita1,32 €

(8) V prípade konania príležitostných trhov a jarmokov sa pre
ambulantný predaj u vybraných činností v lokalite konania, stanovujú nasledovne sadzby:
a ) predaj potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny3,00 €
b ) predaj spotrebných výrobkov, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv,
domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky,
drobný tovar /darčekové predmety, ozdobné, bližšie nešpecifikované predmety/
kozmetika, drogériový tovar, športové potreby, knihy, časopisy, kvety a hračky
4,00 €
c ) predaj predmetov vlastnej ľudovo-umeleckej tvorby2,00 €
d) poskytovanie služieb /čistenie zlata, výroba kľúčov a pod./2,00 €
e) predaj teplých jedál samostatne alebo v spojení s predajom
nealkoholických nápojov
3,00 €
f) predaj občerstvenia spojeného s predajom alkoholických nápojov6,00 €
g) predaj alebo výmena spotrebného tovaru na burze bez podnikateľského
oprávnenia
0,50 €

a ) predaj potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny3,00 €
b ) predaj spotrebných výrobkov, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv,
domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky,
drobný tovar /darčekové predmety, ozdobné, bližšie nešpecifikované predmety/
kozmetika, drogériový tovar, športové potreby, knihy, časopisy, kvety a hračky
4,00 €
c ) predaj predmetov vlastnej ľudovo-umeleckej tvorby2,00 €
d) poskytovanie služieb /čistenie zlata, výroba kľúčov a pod./2,00 €
e) predaj teplých jedál samostatne alebo v spojení s predajom
nealkoholických nápojov
3,00 €
f) predaj občerstvenia spojeného s predajom alkoholických nápojov6,00 €
g) predaj alebo výmena spotrebného tovaru na burze bez podnikateľského
oprávnenia
0,50 €

(9) Za užívanie verejného priestranstva na skládku rôznych materiálov,
umiestnenie stavebných zariadení a veľkoobjemových kontajnerov:
a) skládky palív0,16 €
b) skládky rôznych materiálov (okrem palív) a za stavebné zariadenia:
I. lokalita
II. lokalita
III. lokalita

0,33 €
0,13 €
0,06 €
c) veľkoobjemové kontajnery (VOK)0,16 €

(10) Za užívanie verejného priestranstva – plochu rozkopávky sa považuje
šírka a dĺžka výkopu. V prípade rozkopávky zelene sa pripočíta k ploche
rozkopávky aj výmera dotknutej zelene:
a) na chodníku a komunikácii do 30 dní vrátane1,50 €
b) na chodníku a komunikácii od 31. dňa3,00 €
c) mimo chodníka a komunikácie do 30 dní vrátane0,30 €
d) pojazdného predajného zariadenia a zariadenia so živými
zvieratami (teráriá, akváriá a pod.)
0,50 €

(11) Za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie:
a) prenosných reklamných zariadení1,00 €
b) kolotočov, lunaparkov, iných atrakcií a príslušenstva
– kolotočov na ich odstavenie v nesezónnych mesiacoch
0,20 €
0,20 €
c) cirkusu (za oplotené verejné priestranstvo)0,20 €
d) pojazdného predajného zariadenia a zariadenia so živými
zvieratami (teráriá, akváriá a pod.)
0,20 €

Mária Hladíková
referentka miestnych daní
číslo dverí: 311
maria.hladikova@msunitra.sk

Vytvorené: 26. 10. 2021
Upravené: 11. 8. 2023