Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta svojho trvalého pobytu, to znamená, kde sa občan dočasne zdržiava. Prihlásenie na prechodný pobyt je možné aj na dobu neurčitú.

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť: 

  • platný občiansky preukaz (v prípade straty Potvrdenie o občianskom preukaze)
  • platný cestovný doklad SR (v prípade návratu zo zahraničia)
  • v prípade nadobudnutia štátneho občianstva predkladáte Osvedčenie o štátnom občianstve
  • Výpis z listu vlastníctva alebo Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva nie ste povinný predkladať, avšak urýchli samotný proces prihlasovania. (V súlade so Zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy)

V prípade, ak chcete prihlásiť manžela (manželku), je potrebné mať so sebou jeho (jej) občiansky preukaz. Ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list dieťaťa vydaný orgánmi SR, najmä ak sa prihlasuje z inej obce, resp. mesta.

Občan môže poveriť na prihlásenie inú osobu na základe notárom overeného splnomocnenia. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz, overené splnomocnenie a doklady uvedené v bode 1 – 4.

V prípade, ak sa chcete prihlásiť na prechodný pobyt do cudzej nehnuteľnosti, potrebujete okrem vyššie uvedených dokladov aj súhlas vlastníka, resp. všetkých spoluvlastníkov (napr. obaja manželia) dotknutej nehnuteľnosti, ktorí svoj súhlas vyjadrujú na tlačive „Súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt“ priamo na ohlasovni. Je možné daný súhlas priniesť už osvedčený notárom. Súhlas sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie vlastníka, spoluvlastníka, manžela, nezaopatreného dieťaťa, prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti.

Janette Bublincová
odborná referentka
číslo dverí: 604
janette.bublincova@msunitra.sk
Alžbeta Červená
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
alzbeta.cervena@msunitra.sk
Anna Molnárová
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
anna.molnarova@msunitra.sk
Ing. Františka Môcová
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
frantiska.mocova@msunitra.sk

Vytvorené: 15. 6. 2022