Prevod majetku

Žiadosť sa podáva pri ponuke prevodu nehnuteľností a stavebného objektu do majetku mesta

 • Povinné prílohy:
  • kópia stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia
  • vyčíslenie obstarávacích nákladov – účtovnú hodnotu odovzdávaného majetku
  • protokol o odovzdaní diela od zhotoviteľa v ktorom je uvedený termín záruky
  • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkového zariadenia na plynulú a bezpečnú prevádzku (technické správy, certifikáty a revízie a pod.), v prípade stavby – vyjadrenia budúcich správcov
  • porealizačné zameranie diela, prípadne GP

Žiadosť sa podáva pri požiadavke o kúpu, reálnu deľbu alebo zámenu pozemkov.
V prípade chýbajúcich údajov a príloh v texte uvedených bude žiadateľ vyzvaný na doplnenie žiadosti a až po ich obdržaní bude ďalej vo veci konané.

 • Povinné prílohy:
  • kópia katastrálnej mapy s vyznačením tvaru a rozmerov požadovaného prevodu pozemku/ov

Žiadosť sa podáva pri požiadavke o kúpu, reálnu deľbu alebo zámenu pozemkov.
V prípade chýbajúcich údajov a príloh v texte uvedených bude žiadateľ vyzvaný na doplnenie žiadosti a až po ich obdržaní bude ďalej vo veci konané.

 • Povinné prílohy:
  • kópia katastrálnej mapy s vyznačením tvaru a rozmerov požadovaného prevodu pozemku/ov

Žiadosť sa podáva pri ponuke prevodu nehnuteľností a stavebného objektu do majetku mesta.

 • Povinné prílohy:
  • kópia stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia
  • vyčíslenie obstarávacích nákladov – účtovnú hodnotu odovzdávaného majetku
  • protokol o odovzdaní diela od zhotoviteľa v ktorom je uvedený termín záruky
  • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkového zariadenia na plynulú a bezpečnú prevádzku (technické správy, certifikáty a revízie a pod.), v prípade stavby – vyjadrenia budúcich správcov
  • porealizačné zameranie diela, prípadne GP

Žiadosť sa podáva pri požiadavke o kúpu, reálnu deľbu alebo zámenu pozemkov.
V prípade chýbajúcich údajov a príloh v texte uvedených bude žiadateľ vyzvaný na doplnenie žiadosti a až po ich obdržaní bude ďalej vo veci konané.

 • Povinné prílohy:
  • kópia katastrálnej mapy s vyznačením tvaru a rozmerov požadovaného prevodu pozemku/ov

Táto žiadosť sa podáva v prípade záujmu o prevod nebytového priestoru, resp. stavby vo vlastníctve Mesta Nitra.

 • Povinné prílohy:
  • kópia katastrálnej mapy s vyznačením tvaru a rozmerov požadovaného prevodu

Adriana Demeterová
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie
číslo dverí: 324
adriana.demeterova@msunitra.sk
Mgr. Diana Lichardusová
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie
číslo dverí: 326
diana.lichardusova@msunitra.sk
Kristína Kanásová Hriadelová
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie stavieb
číslo dverí: 324
kristina.kanasova@msunitra.sk
Mgr. Zuzana Móciková
referentka pre nakladanie s majetkom
číslo dverí: 324
zuzana.mocikova@msumitra.sk
Mária Uhrinová
odborná referentka
číslo dverí: 326
maria.uhrinova@msunitra.sk
Ing. Zuzana Veselková
referentka pre majetkovoprávne usporiadanie
číslo dverí: 324
zuzana.veselkova@msunitra.sk


Vytvorené: 22. 6. 2022