Reklamné stavby

Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov presne definovaná v § 43 ods. 2 Stavebného zákona. Stavebný úrad v konaní, posudzuje okrem dokladov, ktoré oprávňujú stavebníka k uskutočneniu reklamnej stavby iné skutočnosti, predovšetkým však verejný záujem. V danom prípade predstavuje ochranu verejného záujmu Územnoplánovacia dokumentácia ktorá komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia. Podrobnú úpravu žiadatelia nájdu vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Nitry č. 3/2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitra v znení neskorších dodatkov, (ďalej len „záväzná časť Územného plánu“) a ktorý zahŕňa aj Záväzné regulatívy pre reklamné stavby v územnej pôsobnosti Mesta Nitra.

Stavebný úrad dáva do pozornosti, že v zmysle § 88b ods. 2 Stavebného zákona, dodatočné povolenie reklamnej stavby nie je možné.

Žiadosť o povolenie označenia prevádzkarne (regulatívy pre označenie prevádzok upravuje bod 8.3 záväznej časti Územného plánu)

Žiadosť o vyjadrenie k reklamnej stavbe z hľadiska súladu so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou (táto žiadosť predstavuje povinnú prílohu k žiadosti o záväzné stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu – KR PZ a k stavebnému konaniu)

Žiadosť o záväzné stanovisko KDI – KR PZ (dotknutý orgán (KDI – KR PZ) vyhodnocuje umiestnenie reklamnej stavby, ako aj podmienky jej umiestnenia v prípadoch, v ktorých ovplyvňuje alebo môže ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky)

Ohlásenie reklamnej stavby – drobná stavba (do 3 m2) (v zmysle § 55 ods. 2 Stavebného zákona, pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, postačuje  Ohlásenie stavebnému úradu)

Žiadosť o stavebne povolenie – jednoduchá stavba (nad 3m2) (pri reklamných stavbách, ktorých reklamná plocha presahuje 3 m2 sa v zmysle § 58 Stavebného zákona vyžaduje podanie žiadosti spolu s predpísanou dokumentáciou, na základe ktorej stavebný úrad začína konanie)

Ohlásenie drobnej stavby – elektrická prípojka k reklamnej stavbe (v prípade, že má byť reklamná stavba pripojená na zdroj elektrickej energie, prípojka takejto stavby podlieha povoleniu stavebného úradu)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 (reklamné stavby, ktorých najväčšia informačná plocha presahuje viac ako 20 m2, podliehajú kolaudačnému rozhodnutiu v zmysle § 76 a nasl. Stavebného zákona.)

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby (reklamné stavby, na ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie, sú stavbami dočasnými, ktorých doba trvania nesmie presiahnuť tri roky. Dobu trvania reklamnej stavby možno predĺžiť podaním žiadosti podľa § 67 ods. 4.)

JUDr. Matej Brucker
referent pre reklamné stavby / právnik
číslo dverí: 406
matej.brucker@msunitra.sk


Vytvorené: 4. 7. 2022