Vjazdy a pripojenia

 • Povinné prílohy:
  • doklady potrebné na predloženie sú uvedené v žiadosti
 • Výška správneho poplatku:
  • nespoplatňuje sa
 • Povinné prílohy:
  • doklady potrebné na predloženie sú uvedené v žiadosti
 • Výška správneho poplatku:
  • Položka 85 c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti 30 eur
  • Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) alebo d) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena b) tejto položky zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.
  • Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
 • Povinné prílohy:
  • doklady potrebné na predloženie sú uvedené v žiadosti
 • Výška správneho poplatku:
  • nespoplatňuje sa
 • Povinné prílohy:
  • doklady potrebné na predloženie sú uvedené v žiadosti
 • Výška správneho poplatku:
  • Položka 84b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu 40 eur
  • Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť.
  • V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
  • Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
  • Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.


Vytvorené: 23. 6. 2022
Upravené: 26. 6. 2023