Určenie / zmena / zrušenie súpisného a orientačného čísla

Čísla sa stavbám prideľujú na žiadosť žiadateľa (stavebníka, vlastníka) po doložení nasledovných dokladov:

  • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku. V prípade, ak občan nemá k dispozícii list vlastníctva, je povinný uviesť údaje potrebné na jeho zabezpečenie (číslo listu vlastníctva pozemku, na ktorom sa stavba nachádza, číslo parcely, katastrálne územie)
  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie
  • zameranie adresného bodu (§ 3 ods. 4 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries
    a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach,
    na ktorých sa byty nachádzajú (neplatí pre rodinné domy)

Tabuľky so súpisným číslom obstaráva obec na vlastné náklady, za tabuľku s orientačným číslom zaplatí žiadateľ 7,90 €.

Janette Bublincová
odborná referentka
číslo dverí: 604
janette.bublincova@msunitra.sk
Alžbeta Červená
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
alzbeta.cervena@msunitra.sk
Anna Molnárová
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
anna.molnarova@msunitra.sk
Ing. Františka Môcová
referentka pre evidenciu
číslo dverí: 604
frantiska.mocova@msunitra.sk

Vytvorené: 16. 6. 2022