Rybársky lístok

Mestský úrad Nitra, odbor životného prostredia na požiadanie vydáva rybársky lístok, oprávňujúci držiteľa na lov rýb. Rybársky lístok sa vydáva bez ohľadu na adresu bydliska občana. Právo požiadať o rybársky lístok má aj cudzinec. Okrem platného rybárskeho lístka, musí mať občan aj povolenie vydané rybárskym zväzom. Proces vydávania povolenia rybárskym zväzom nie je predmetom tejto služby.

Žiadosť o rybársky lístok si viete podať osobne. Občan uhradí príslušný poplatok podľa doby platnosti trvania rybárskeho lístka v pokladni Mestského úradu v Nitre a následne mu je v klientskom centre lístok vydaný

Bližšie informácie o procese vydávania povolenia môžete získať na stránke Slovenského rybárskeho zväzu: www.srznitra.sk

 • Rybársky lístok sa vydáva na stanovené obdobia:
  • trojročný
  • ročný
  • mesačný
  • týždenný
 • Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.
 • Cudzinec musí predložiť preukaz totožnosti (pas, preukaz o trvalom pobyte).

Poznámka:
Pre podanie elektronického podania je potrebné byť prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS).
Dostupnosť elektronickej služby pre vytvorenie podania je 24 hod. denne.

Typ poplatkuZákladná sadzbaPlne elektronicky
Týždenný lístok1,50 € *0,50 € **
Mesačný lístok3,00 € *1,50 € **
Ročný lístok7,00 € *3,50 € **
Trojročný lístok17,00 € *8,50 € **

*Podľa Zákona č. 145/1995 Z. z. Zákon NRSR o správnych poplatkoch Časť III.; Položka 38:
** Výška správneho poplatku pri plne elektronickom vybavení (tzn. vrátane všetkých príloh v plne elektronickej podobe) je odvodená zo základného poplatku za podmienok uvedených v zákone č.145/1995 Z.z. §6 Sadzba poplatku a §6a Zaokrúhľovanie poplatku.

 • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva
 • zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva
 • odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve
 • zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania
 • cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky
 • osoby do pätnásť rokov

Ing. Jana Königová
referent pre mestské poľnohospodárstvo
číslo dverí: 417
jana.konigova@msunitra.sk

Vytvorené: 15. 8. 2022