Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ďalšieho ich vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy. Z hľadiska funkcie organizmov ho chápeme ako dynamický systém, ktorý človek nevyhnutne používa, ovplyvňuje, ale sa mu tiež prispôsobuje.

Odbor životného prostredia vykonáva a zabezpečuje komplexné činnosti súvisiace s tvorbou a ochranou životného prostredia na území mesta Nitra.

 • Zabezpečujeme:
  • pravidelnú údržbu zelených plôch v správe a vlastníctve mesta,
  • prevádzkovú bezpečnosť drevín,
  • ochranu ovzdušia a vôd,
  • staráme sa o kvetinové výsadby,
  • sme súčinní pri zabezpečovaní agendy nakladania s odpadmi,
  • spolupodieľame sa na správe mestského mobiliáru a detských ihrísk,
  • rozvíjame činnosti v oblasti mestského poľnohospodárstva.

Okrem uvedených činností zabezpečujeme koncepčný prístup k systému mestskej zelene, k ochrane mestskej fauny a flóry, sme účastní pripomienkovacích procesov pri posudzovaní projektových dokumentácií a investičných zámerov, gestorujeme obstarávanie koncepčných dokumentov, aplikujeme adaptačné opatrenia na zmenu klímy.


Vytvorené: 15. 10. 2021