Zápis do osobitnej matriky

Narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva alebo úmrtie štátneho občana SR, ktoré nastali v cudzine sa zapisujú do osobitnej matriky, ktorú vedie Ministerstvo vnútra SR. Žiadosť o zápis sa vykoná prostredníctvom zastupiteľského úradu SR v zahraničí alebo priamo na matričnom úrade podľa trvalého alebo posledného trvalého pobytu slovenského občana na území SR.  

Čo je potrebné predložiť:

 • originál alebo osvedčenú fotokópiu cudzozemského dokladu (rodný list), ktorý je v prípade potreby vyššie overený  podľa medzinárodných zmlúv / Apostille, superlegalizácia /
 • všetky cudzozemské listiny / okrem listín vydaných v Českej republike / musia byť úradne preložené do slovenského jazyka na území SR súdnym prekladateľom /
 • potvrdenie o štátnom občianstve, alebo listinu – pri udelení štátneho občianstva SR /oba doklady vydáva Okresný úrad/
 • sobášny list rodičov
 • u rozvedenej matky právoplatný rozsudok o rozvode
 • u ovdovelých – úmrtný list
 • občiansky preukaz rodiča


Doklady vydané v členských štátoch Európskej únie po 16.2.2019 nemusia byť apostillované / ak to medzinárodná zmluva vyžadovala / a ak majú  priložený viacjazyčný prekladový formulár vydaný úradom v cudzine nie je potrebný úradný preklad na slovensku.

 • Správny poplatok10,- € v hotovosti
 • originál alebo osvedčenú fotokópiu cudzozemského dokladu (sobášny list), ktorý je v prípade potreby vyššie overený  podľa medzinárodných zmlúv / Apostille, superlegalizácia /
 • všetky cudzozemské listiny / okrem listín vydaných v Českej republike / musia byť úradne preložené do slovenského jazyka na území SR súdnym prekladateľom /
 • doklad o štátnom občianstve – platný občiansky preukaz alebo pas, alebo listinu a osvedčenie o štátnom občianstve / pri udelení štátneho  občianstva SR /
 • u rozvedených štátnych občanov SR právoplatný rozsudok o rozvode 
 • u ovdovelých – úmrtný list manžela/ky


Doklady vydané v členských štátoch Európskej únie po 16.2.2019 nemusia byť apostillované / ak to medzinárodná zmluva vyžadovala / a ak majú  priložený viacjazyčný prekladový formulár vydaný úradom v cudzine nie je potrebný úradný preklad na slovensku.

 • Správny poplatok10,- € v hotovosti
 • originál alebo osvedčenú fotokópiu cudzozemského dokladu, ktorý je v prípade potreby vyššie overený podľa medzinárodných zmlúv / Apostille, superlegalizácia/
 • všetky cudzozemské listiny / okrem listín vydaných v Českej republike/ musia byť úradne preložené do slovenského jazyka na území SR súdnym prekladateľom
 • doklad o štátnom občianstve – platný občiansky preukaz alebo pas zomretého alebo potvrdenie o štátnom občianstve

Doklady vydané v členských štátoch Európskej únie po 16.2.2019 nemusia byť apostillované / ak to medzinárodná zmluva vyžadovala / a ak majú  priložený viacjazyčný prekladový formulár vydaný úradom v cudzine nie je potrebný úradný preklad na slovensku .

 • Správny poplatok10,- € v hotovosti

Janka Rybárová
odborná referentka
číslo dverí: 611
janka.rybarova@msunitra.sk
Andrea Horemužová
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
andrea.horemuzova@msunitra.sk
Erika Mentová
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
erika.mentova@msunitra.sk
Henrieta Strnisková
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
henrieta.strniskova@msunitra.sk
Adriana Blisková
referentka matrikárka
číslo dverí: 610
adriana.bliskova@msunitra.sk

Vytvorené: 28. 3. 2022