Ocenenia mesta Nitry


V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 1/1998 o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2 a 3: VZN č. 1/1998

Návrhy sa môžu podávať priebežne počas roka.

 • Rok 1992
  • MUDr. Pavol Strauss – za celoživotný hlboko humánny prístup k človeku, za originálnu literárnu tvorbu, za neohrozený zápas za pravdu a humanistické ideály
 • Rok 1993
  • JUDr. Štefan Valent – za originálny prínos pre rozvoj kultúry a športu v meste, za presadzovanie práva a spravodlivosti, za príkladnú vernosť rodnému mestu
 • Rok 1994
  • J. Em. Ján Chryzostom kardinál Korec – za mimoriadnu osobnú statočnosť, neochvejnú obranu dôstojnosti človeka, slobody a identity slovenského národa, jeho kresťanských základov a tradícií
  • Ing. arch. Michal Maximilián Scheer – za celoživotnú tvorivú prácu, za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenskej architektúry a urbanizmu, za vrelý vzťah k mestu Nitra
 • Rok 1996
  • Prof. Ing. Ján Plesník, DrSc. – za bohatú vedecko-výskumnú, pedagogickú činnosť, ktorá v mnohom zvýraznila Nitru vo svete.
  • MUDr. Štefan Griesbach, CSc. – za jeho humánnu činnosť a obdivuhodnú aktivitu v snahe pomôcť človeku, za zásluhy a úspechy na poli lekárskej praxe a vedy
 • Rok 1997
  • MUDr. Ivan Hudec, CSc. – za objavné vedecké poznatky v oblasti medicíny, originálnu literárnu a dramatickú tvorbu venovanú histórii Nitry a Slovenska, bohatú publicistickú činnosť zameranú na aktuálne problémy súčasnosti a autorstvo Deklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky zo 17. júla 1992
  • RNDr. Jozef Prokeš, CSc. – za rozvoj kultúrneho života a propagáciu Nitry na Slovensku a v zahraničí
 • Rok 1998
  • Prof. PhDr. Peter Liba, CSc. – za dlhoročnú vedecko-výchovnú činnosť a zásluhy pri konštituovaní Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
  • Ladislav Zrubec – za plodnú spisovateľskú činnosť v oblasti slovenskej histórie, histórie Nitry a uvedomelý vlastenecký vplyv na čitateľov
  • Prof. Dr. Ing. Emil Špaldon, DrSc. – za významnú prácu na poli poľnohospodárskej vedy, pedagogickú činnosť a rozvoj mesta Nitry
 • Rok 2000
  • Prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc. – za dlhoročnú vedecko-výskumnú, pedagogickú a riadiacu činnosť, ktorá významne prispela k rozvoju mesta Nitry
  • Rosemary Macko Wisnosky – za jej dlhoročnú činnosť na úseku partnerskej spolupráce a zviditeľnenie mesta Nitry v zahraničí
  • Tomáš Klimek Ward – za dlhoročnú prácu v rámci partnerskej spolupráce, jej neustále prehlbovanie a zviditeľňovanie mesta Nitry v USA
  • A. Georg Pradel – za upevňovanie partnerských vzťahov medzi mestami Naperville a Nitra a priateľstvo medzi národmi
 • Rok 2006
  • Ing. arch. Vladimír Libant – za rozvoj mesta Nitry a dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť
 • Rok 2007
  • Tibor Bartfay – za celoživotné dielo a zviditeľnenie mesta Nitry
 • Rok 2008
  • Ján Mojto – za významnú činnosť v oblasti európskeho filmového priemyslu a za srdečný vzťah k rodnej Nitre a jej propagáciu v zahraničí
  • Oľga Csákayová – za mimoriadnu a obetavú prácu v kultúrno-spoločenskej a pedagogickej oblasti
  • akad. arch. Ing. Ladislav Švihel – za zviditeľňovanie mesta Nitry
 • Rok 2009
  • Jozef Dóczy – za celoživotné dielo obohacujúce ľudské poznanie a za originálne stvárnenie divadelných a filmových postáv
 • Rok 2010
  • Shraga Weil in memoriam – za celoživotnú umeleckú tvorbu a reprezentáciu svojho rodného mesta Nitry a Slovenska vo svete
 • Rok 2016
  • Antonín Stavjaňa – za rozvoj športu v mesta Nitry, za výrazný podiel na získaní prvenstva HK Nitra v celoslovenskej súťaži a za významné zásluhy o rozvoj mesta a život jeho obyvateľov
  • Matej Tóth – za získanie zlatej medaily na XXXI. Letných olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016, za reprezentáciu Slovenska a Nitry vo svetovom meradle
 • Rok 2018
  • prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. – za mimoriadne významné zásluhy o duchovný a kultúrny rozvoj Nitry a Slovenska a za zachovávanie európskeho kultúrneho dedičstva
 • Rok 2021
  • Mgr. Zuzana Rehák Štefečeková – za získanie zlatej medaily na XXXII. Letných olympijských hrách Tokio 2020 a za reprezentáciu Slovenska i Nitry v svetovom meradle
 • Rok 1995
  • Andrej Zábredský – za dlhoročnú činnosť v kultúrno-osvetovej činnosti, za rozvoj ochotníckeho divadla a literárnu tvorbu
  • Jozef Dóczy – za celoživotný prínos a výrazný rozvoj divadelného i filmového umenia
  • Ing. Ladislav Petrovič – za vinikajúce športové výkony, za cieľavedomú a aktívnu trénerskú i organizačnú prácu v prospech rozvoja športu v meste Nitra
  • akad. arch. Ing. Ladislav Švihel – za rozvoj slovenského výstavníctva, jeho propagáciu v medzinárodnom meradle, za neúnavnú snahu o oživovanie tradícií a hľadanie historických prameňov nášho národa
  • prof. ThDr. Mons. Jozef Vrablec – za veľkú morálnu silu, odborné kvality a za prínos v oblasti kresťanskej literatúry a výchovy kresťanskej mládeže
 • Rok 1996
  • Pavol Takáč – za dlhoročnú rozsiahlu publikačnú činnosť v oblasti histórie Nitry
  • Mons. Andrej Patka – za dlhoročnú rozsiahlu pastoračnú, literárnu, výchovnú a humánnu činnosť
  • Doc. PhDr. Zdenko Belaj, CSc. – za dlhoročnú všestrannú športovú a pedagogickú činnosť
 • Rok 1997
  • Doc. RNDr. Ing. Juraj Čepelák, CSc. – za významnú vedeckú, ekologickú a ochranársku činnosť zameranú hlavne na poľnohospodárstvo a šírenie dobrého mena Nitry vo svete
  • Mons. ThDr. Ladislav Belás – za plodnú kňazskú, vlasteneckú a literárnu činnosť spojenú s mestom Nitra
  • Eva De Lange Lútovská – za vznik a rozvíjanie partnerských vzťahov medzi Nitrou a Zoetermeerom a za propagáciu mesta v zahraničí
  • prom. ped. Eduard Farman – za zásluhy o nitriansky futbal, športovú výchovu mládeže a celoživotnú športovú činnosť
  • Anton Rajec – za dlhoročnú pedagogickú, osvetovú, športovú činnosť a prínos do kultúrneho života mesta
  • Michal Ostertág – za dlhoročnú obetavú osvetovú, výchovnú činnosť a zásluhy o rozvoj ochotníckeho divadla v Nitre
 • Rok 1998
  • PhDr. Marián Zemene – za dlhoročnú bádateľskú prácu obdobia dejín stredovekej Nitry archívneho fondu Nitrianskej župy, štúdium mestských znakov Nitry
  • Ing. František Kukla – za zásluhy o výstavbu, rozvoj Nitry a šírenie dobrého mena Nitry v zahraničí
  • PhDr. Ján Nichta – za dlhoročné významné výsledky v pedagogickej a výchovnej činnosti mnohých generácií nitrianskych študentov
 • Rok 2001
  • František Javorský – za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v umeleckej činnosti, za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Nitry doma i v zahraničí
 • Rok 2002
  • Dušan Milo – za významné výsledky a vynikajúce športové výkony, propagáciu a zviditeľňovanie mesta Nitry doma i v zahraničí
  • Jozef Stümpel – za významné výsledky a vynikajúce športové výkony, propagáciu a zviditeľňovanie mesta Nitry doma i v zahraničí
  • Ľubomír Moravčík – za významné výsledky a vynikajúce športové výkony, propagáciu a zviditeľňovanie mesta Nitry doma i v zahraničí
  • PhDr. Ján Filc – za významné výsledky a vynikajúce športové výkony, propagáciu a zviditeľňovanie mesta Nitry doma i v zahraničí
  • Marína Čeretková – Gállová – za celoživotné literárne dielo a jej vrelý a hrdý vzťah k Nitre
 • Rok 2004
  • prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc. – za bohatú vedeckú, odbornú a pedagogickú činnosť
  • Mgr. Anton Pažitný – za dlhoročnú činnosť v oblasti kultúry, jazykovedy a publikačnej činnosti
 • Rok 2005
  • h. doc. MUDr. Emil Bakoš, PhD. – za dlhoročnú činnosť v oblasti zdravotníctva, propagáciu mesta Nitry doma i v zahraničí
 • Rok 2007
  • Adela Gáborová – za vynikajúcu umeleckú činnosť a podporu mladých tvorcov
  • František Perger – za vynikajúcu výtvarnú tvorbu a reprezentáciu slovenskej scénografie
 • Rok 2008
  • Dr.h.c. prof. Ing. Emil Špaldon, DrSc. – za celoživotné úsilie o rozvoj slovenskej poľnohospodárskej vedy a za budovanie organizačnej štruktúry a vedeckého profilu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
  • Zuzana Štefečeková – Za významné výsledky a vynikajúce športové výkony, propagáciu a zviditeľňovanie mesta Nitry doma i v zahraničí
  • Dr.h.c. prof. Ing. Ján Jech, PhD. – za medzinárodnú reprezentáciu mesta Nitry v oblasti poľnohospodárskej vedy
 • Rok 2009
  • Divadlo Andreja Bagara v Nitre – za prínos pre slovenské divadelné umenie, za všestranný rozvoj divadelnej kultúry a reprezentáciu mesta Nitry doma i v zahraničí
  • Eva Ruthová – za dlhoročné všestranné kultúrno-spoločenské aktivity prispievajúce k vytváraniu dobrého mena mesta Nitry
 • Rok 2010
  • Milan Frišo – za rozvoj slovenského letectva a zviditeľňovanie Nitry doma i v zahraničí
  • doc. Ing. Juraj Havelka, CSc. – za rozvoj slovenského letectva a zviditeľňovanie Nitry doma i v zahraničí v oblasti vedy a techniky
 • Rok 2011
  • prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. – za zásadný prínos v rozvoji bádania o Veľkej Morave, osobitne vo vzťahu k Nitre
  • PhDr. Karol Pieta, DrSc. – za mimoriadne významné zásluhy o kultúrny rozvoj Nitry a Slovenskej republiky, osobitne v oblasti historických vied a archeológie a za šírenie dobrého mena Nitry doma i v zahraničí
 • Rok 2012
  • Laurie Maher – za významný prínos v rozvoji partnerských vzťahov medzi mestami Gosford a Nitra
  • Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. – za bohatú vedecko-výskumnú a pedagogickú prácu, za výrazný rozvoj vysokého školstva a za prezentáciu Nitry v medzinárodnom kontexte
  • Mgr. art. Jan Greššo – za výrazný prínos pre divadelné a filmové umenie, za rozvoj kultúry a reprezentáciu mesta Nitry
  • JUDr. Pavol Hrušovský – za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech rozvoja mesta Nitry a jeho zviditeľňovanie v medzinárodnom kontexte
 • Rok 2016
  • Darina Kárová – za založenie a rozvíjanie Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra ako významnej platformy pre medzinárodnú spoluprácu, kultúrnu výmenu a prezentáciu Nitry v európskom kontexte
  • prof. Ing. Imrich Točka, CSc. – za záslužnú činnosť a prínos v oblasti kultúry, histórie, medailérstva, numizmatiky a zachovania kultúrneho a duchovného dedičstva
  • prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc. – za celoživotný prínos v skvalitňovaní vzdelávania v oblasti matematiky, za šírenie dobrého mena doma Nitry doma i v zahraničí
  • HK Nitra, s.r.o. – za vynikajúce športové výkony, významné výsledky a propagáciu mesta Nitry
  • Volejbalový klub EKONÓM Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre – za vynikajúce športové výkony, významné výsledky a propagáciu mesta Nitry
 • Rok 2018
  • Ing. Ľudovít Čutrík – za aktívne celoživotné pôsobenie v oblasti nitrianskeho športu, jeho dokumentovanie a prezentovanie
  • akad. mal. Karol Felix – za výnimočný prínos v oblasti slovenského výtvarného umenia a šírenie dobrého mena mesta Nitry v medzinárodnom kontexte
  • RNDr. Marta Rácová – za významný prínos v riadiacej a pedagogickej práci vo výchovno-vzdelávacom procese a za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech rozvoja školstva a vzdelávania
  • Anna Šmehilová st. – za dlhodobý prínos v oblasti sociálnej pomoci a vytvárania inkluzívneho prostredia pre ľudí so sluchovým postihnutím v meste Nitra
  • Doc. MUDr. Viktor Žák, CSc. in memoriam – za celoživotný prínos v oblasti verejného zdravotníctva
  • akad. mal. Marián Žilík in memoriam – za výnimočné celoživotné dielo v oblasti slovenského výtvarného umenia a rozvoj nitrianskej výtvarnej kultúry
  • prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc. – za mimoriadne zásluhy vo vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti a za šírenie dobrého mena mesta Nitry v oblasti kultúry a umenia
 • Rok 2021
  • Mgr. art. Eva Pavlíková – za celoživotný mimoriadny prínos pre slovenskú divadelnú a filmovú scénu a za rozvoj kultúrno – spoločenského života v Nitre
  • doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. – za mimoriadne významné zásluhy o kultúrny rozvoj Nitry a Slovenskej republiky, osobitne v oblasti historických vied a archeológie a za šírenie dobrého mena Nitry doma i v zahraničí
 • Rok 2004
  • Michal Ostertág – za celoživotný prínos v kultúrnej a osvetovej oblasti mesta Nitry
  • Andrej Rimko – za celoživotný prínos k rozvoju slovenského divadelného a filmového umenia
 • Rok 2005
  • PhDr. Ján Steinhübel, CSc. – za výnimočné historické dielo Nitrianske kniežactvo a za jeho dlhoročnú vedeckú činnosť, ktorá významným spôsobom zviditeľňuje meno mesta Nitry
 • Rok 2007
  • Miloš Gašaj – tréner – atletika, kladivo
  • Ivan Galád – tréner – FC Nitra
  • Marcel Ozimák – tréner – HK Dynamax oil Nitra
  • Jozef Šulgan – tréner a funkcionár v atletike
  • Vladimír Pucher – tréner a funkcionár vo futbale
  • Štefan Szalay – tréner a funcionár vo volejbale
  • Viliam Franko – tréner – ŠK telesne postihnutých športovcov
  • Ing. Tibor Buček – za prínos v propagácii mesta Nitry
  • Basketbalový klub INPEK UKF Nitra – za vzornú reprezentáciu mesta Nitry
  • Anton Suchan – predseda klubu Sclerosis Multiplex Nitra, za dlhoročnú a obetavú prácu v Klube Sclerosis Multiplex Nitra a za nezištnú pomoc ľuďom v každodennom boji s týmto ochorením
  • Prof.PhDr. Andrej Červeňák, DrSc. – za vedecký prínos a za bohatú publikačnú a literárnu činnosť
  • Dr.h.c. prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc. – za jeho vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť
  • Jozef Bednárik – pri príležitosti životného jubilea a za mimoriadny prínos v oblasti kultúry mesta Nitry
  • Pavol Sika – režisérovi a spoluzakladateľovi festivalu pri príležitosti 25. výročia medzinárodného festivalu klasickej gitarovej hudby Cithara aediculae
  • Ján Labant – dramaturgovi a spoluzakladateľovi festivalu pri príležitosti 25. výročia medzinárodného festivalu klasickej gitarovej hudby Cithara aediculae
  • Jozef Báleš – za dlhoročnú významnú činnosť v oblasti chemického priemyslu a reprezentácie mesta Nitry
  • Ing. Igor Mesároš – za dlhoročnú významnú činnosť v oblasti chemického priemyslu a reprezentácie mesta Nitry
 • Rok 2008
  • Ing. Jozef Chrenko – za dlhoročnú prácu pri reprezentácii mesta Nitry v oblasti výstavníckej činnosti a športu
  • Alojz Berec – za celoživotný prínos pre nitriansku hádzanú a výchovu úspešných športovcov – in memoriam
  • Ľubomír Kolník – za úspešnú reprezentáciu mesta Nitry v hokeji
  • Pavol Pelikán – za dlhodobú obetavú prácu v ZŠK UKF Nitra a prínos pre nitriansky volejbal
  • František Velčic – za dlhoročnú prácu v športovom dianí a prípravu telesne postihnutých i zdravých športovcov v lukostreľbe
  • Eva Hlaváčová – za osobný a ľudský prístup k rozvoju kultúrno-spoločenského života mesta Nitry
  • MUDr. Štefan Petríček, M.P.H. – za vedeckovýskumnú činnosť a propagáciu mesta Nitry
  • Prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. – za reprezentáciu mesta Nitry doma a v zahraničí
  • RNDr. Marta Rácová – za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech rozvoja mesta v oblasti školstva, kultúry a spoločenského života
 • Rok 2009
  • Pavol Elgyutt – za dlhoročnú prácu trénera telesne postihnutej mládeže
  • Marián Páleník – za dlhoročnú prácu s mládežou
  • prof. Ing. Milan Gajdošík, CSc. – za celoživotné pedagogické, vedecké i verejno-spoločenské pôsobenie
  • BK AX SPU Nitra – Majstrovi Slovenska v basketbale mužov v sezóne 2008/2009 za reprezentáciu mesta Nitry
  • Ľubomír Urban – tréner BK AX SPU Nitra, za reprezentáciu mesta Nitry
  • Juraj Polák – manažér BK AX SPU Nitra, za reprezentáciu mesta Nitry
  • Milan Kreškóci – prezident BK UKF INPEK Nitra, za reprezentáciu mesta Nitry
  • npor. Emil Hudák – za dlhoročný profesionálny výkon štátnej služby v Policajnom zbore
  • kpt. Ladislav Czakó – za dlhoročný profesionálny výkon štátnej služby v Policajnom zbore
  • Ing. arch. Vladimír Dedeček – za celoživotné pôsobenie v oblasti architektúry a významný prínos pre mesto Nitra
  • FC Nitra, a.s. – za úspešnú reprezentáciu mesta Nitry pri príležitosti osláv Storočnice futbalu
  • Hildegarda Augustovičová – za rozvoj kultúry mesta Nitry a za celoživotný prínos a výrazný rozvoj divadelného a filmového umenia
  • Oľga Hudecová – za celoživotný prínos a výrazný rozvoj divadelného a filmového umenia
  • Žofia Martišová – za celoživotný prínos a výrazný rozvoj divadelného a filmového umenia
 • Rok 2010
  • ZUŠ J. Rosinského v Nitre – pri príležitosti 80. výročia založenia školy
  • Pavol Hlavačka – za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu mesta Nitry v boxe
  • Eva Matejková – za celoživotný prínos a výrazný rozvoj divadelného a filmového umenia
  • npor. Juraj Paulovič – za dlhoročnú aktívnu a obetavú prácu v Policajnom zbore
  • npráp. Ivan Švajčík – za dlhoročnú aktívnu a obetavú prácu v Policajnom zbore
  • Eva Pavlíková – za výrazný rozvoj divadelného umenia a úspešnú reprezentáciu mesta Nitry
  • Close Harmony Friends – za dlhoročnú reprezentáciu mesta Nitry v oblasti kultúry
  • Ing. Vladimír Vikor – za spoluprácu a podporu mesta Nitra
  • DYNAMIK a.s. – za dlhoročnú spoluprácu s mestom Nitra
  • Ing. Ivan Matúška – za dlhoročnú aktívnu činnosť v dobrovoľnej požiarnej ochrane
  • doc. Ing. Milan Belica, PhD. – za významný prínos v spolupráci s mestom Nitra
 • Rok 2011
  • Ing. Rudolf Hlavačka – za aktívnu činnosť pri rozvoji mesta Nitry
  • Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre – za 60 rokov činnosti v rozprávkovom svete detskej fantázie a reprezentáciu mesta doma i v zahraničí
  • Oľga Schrameková – za rozvoj kultúry mesta Nitry a za významný prínos v divadelnom umení
  • Bc. Rudolf Husár – za kvalitnú dlhoročnú prácu pri ochrane verejného poriadku, čistoty a životného prostredia v meste Nitra
  • prof. Ing. Imrich Točka, CSc. – za prínos v oblasti kultúry, pedagogickej a vedeckej činnosti
  • FS Zobor – za zachovávanie a šírenie slovenských ľudových tradícií a za reprezentáciu Nitry doma i v zahraničí
  • Mária Danková – za významný prínos v literárnej oblasti a reprezentáciu mesta Nitry
  • Milan Marciňa – za výrazný prínos v oblasti výtvarného umenia a formovania nitrianskeho mestského prostredia
  • prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. – za významný prínos v oblasti univerzitného vzdelávania a za rozvoj mesta Nitra
  • Darina Kárová – za rozvoj kultúrneho života v meste Nitra
  • Spoločnosť InsDATA, s.r.o. – za veľký prínos v oblasti vývoja softvéru, informačných technológií a služieb
  • Ing. František Baláž – za rozvoj mesta Nitry a dlhoročnú verejnoprospešnú prácu
  • Nitriansky samosprávny kraj – za rozvoj spolupráce samospráv v regióne
  • Spevácky zbor NITRIA – pri príležitosti 15. výročia založenia zboru
  • Folklórny súbor PONITRAN – príležitosti 45. výročia založenia súboru
 • Rok 2012
  • Jaroslav Maček – za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech rozvoja mesta Nitry
  • Rastislav Solár – za úspešnú reprezentáciu mesta Nitry a Slovenska na Majstrovstvách sveta v kulturistike v r.2011
  • Peter John Wilson – za významný prínos v rozvoji partnerských vzťahov medzi mestami Gosford a Nitra
  • SPU – za aktívnu činnosť v rozvoji mesta Nitry
  • OZ ORIGINÁL – za významný prínos v oblasti hudobného života a za prezentáciu Nitry ako strediska kultúry v medzinárodnom meradle
  • Vincent Částa – za dlhoročnú činnosť v oblasti kultúry a športu
 • Rok 2013
  • Karol Bitter – za dlhoročnú aktívnu činnosť a pomoc pri organizovaní Dní zdravia v meste Nitra
  • František Dvořák – za celoživotný prínos k rozvoju zdravotníctva a propagáciu mesta Nitry
  • FS Tradícia – za propagáciu, šírenie dobrého mena a udržiavanie kultúrnych tradícií
  • Štefan Doman – za prínos vo výchove mladej generácie a udržiavanie kultúrnych tradícií
  • Helena Duchovičová in memoriam – za obetavú prácu v spoločenských organizáciách v meste Nitra
  • PhDr. Marta Pernická – za významný prínos k rozvoju výtvarného umenia a knižnej kultúry a zviditeľnenie mesta Nitry v kontexte Slovenska
  • Mgr. Katina Kühnová – za obetavú a mimoriadnu prácu v kultúrno-spoločenskej a pedagogickej oblasti
 • Rok 2014
  • Ján Plandora – za významnú reprezentáciu mesta Nitry v oblasti športu
  • Antonín Stavjaňa – za významnú reprezentáciu mesta Nitry v oblasti športu
  • Julius Karabinoš – za celoživotnú úspešnú prácu v oblasti telovýchovy, športu a propagácie zdravého životného štýlu
  • Mgr. Šarlota Drahošová – za služby v oblasti kultúry, archívnictva, regionálnych dejín a šírenie dobrého mena mesta Nitry na Slovensku i v zahraničí
  • Ing. Štefan Košovan – za dlhoročnú angažovanú kultúrnu činnosť v prospech mesta Nitry
  • Vladimír Došek – za dlhoročnú a obetavú prácu s mládežou a aktívnu športovú reprezentáciu
  • prof. PhDr. Karol Felix, CSc. – za významné výsledky vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej a športovej činnosti a za propagáciu mesta Nitry doma i v zahraničí
  • prof. Ing. Branislav Bobček, CSc. – za reprezentáciu mesta v kultúre a významnú pedagogickú činnosť
  • Mgr. Ivan Eľko – za prínosné aktivity pre život a rozvoj nášho mesta, ktorými prispieval k dobrému menu mesta Nitry na Slovensku i v zahraničí
  • prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. – za vedecko-výskumnú činnosť a reprezentáciu mesta Nitry v zahraničí
 • Rok 2015
  • Mária Miháliková – za aktívnu spoluprácu pri príprave kultúrno-spoločenských podujatí v meste Nitra
  • Pavol Klenko – za celoživotný prínos v rozvoji futbalu
  • Matej Tóth – za úspešnú reprezentáciu mesta Nitry a Slovenska vo svete
   Gymnázium, Párovská 1, Nitra – za významný prínos v oblasti vzdelávania mládeže a úspešnú reprezentáciu mesta Nitry pri príležitosti 50. výročia založenia školy a 25. výročia založenia slovensko-španielskej bilingválnej sekcie Ramón y Cajala
  • prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D – za celoživotný prínos v oblasti kultúry a umenia
 • Rok 2016
  • doc. Ing. Jozef Húska, CSc. – za aktívnu činnosť pri prezentácii mesta Nitry doma a v zahraničí
  • Jozef Kertész – pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú spoluprácu a podporu kultúry a športu
  • Daniela Wolfová – za celoživotný prínos v oblasti kultúry a školstva
  • Marián Járek – za celoživotný prínos v oblasti kultúry a školstva
  • Marcel Lomnický – za významnú reprezentáciu mesta Nitry
  • Marek Kardoš – za významnú reprezentáciu mesta Nitry v oblasti športu
  • Miroslav Kováčik – za významnú reprezentáciu mesta Nitry v oblasti športu
  • E. Mons. František Rábek – za osobný prínos pri budovaní cirkevného školstva, rozvoji duchovnej kultúry a prehlbovaní vzájomných vzťahov medzi predstaviteľmi Rímskokatolíckej cirkvi a Mesta Nitra
  • David Laliberte – za významnú reprezentáciu mesta Nitry v oblasti športu
 • Rok 2017
  • Mária Hroncová – za významný profesionálny a osobnostný prínos v oblasti hudobnej pedagogiky
  • Ľudmila Cvengrošová – za významné celoživotné sochárske dielo a za výnimočný prínos v sprítomňovaní slovenskej histórie
  • PhDr. Janka Svítková – za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Nitry prostredníctvom kultúrnych aktivít n.o. Čakanka
  • Ing. Stanislav Šimko – za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Nitry prostredníctvom kultúrnych aktivít n.o. Čakanka
  • Ing. Milan Ševčík – za celoživotný prínos v oblasti kultúry, založenie a vedenie speváckeho zboru Emerám
   MUDr. Ján Petruška – za dlhoročnú aktívnu činnosť v prospech mesta Nitry
 • Rok 2018
  • MVDr. Milan Šajgalík – za celoživotný prínos v oblasti filatelie a prezentáciu mesta Nitry v medzinárodnom kontexte
  • Miroslav Ňaršík – za celoživotný prínos v oblasti filatelie a prezentáciu mesta Nitry v medzinárodnom kontexte
  • prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. – za mimoriadne významnú organizačnú a tvorivú činnosť v oblasti kultúry a prezentáciu Nitry v medzinárodnom kontexte
  • prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. – za mimoriadne významnú organizačnú a tvorivú činnosť v oblasti kultúry a prezentáciu Nitry v medzinárodnom kontexte
  • doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc. – za významný prínos v oblasti univerzitného vzdelávania a za rozvoj mesta Nitra
  • Ján Kratochvíl – za záchranu národnej kultúrnej pamiatky „Zoborský kláštor“
  • František Rapan – za úspešnú športovú reprezentáciu mesta Nitry
  • Karol Stýblo – za dlhodobú reprezentáciu a zviditeľňovanie mesta Nitry na európskom a svetovom trhu v oblasti potravinárskej výroby
  • Mgr. Anton Števko – za významný prínos v oblasti kultúry, publicistiky, múzejníctva a zachovávanie a prezentáciu kultúrneho dedičstva
  • Vladimír Ternény – za úspešnú športovú reprezentáciu mesta Nitry
  • Jozef Molnár – za vynikajúce významné výsledky v športovej a verejnoprospešnej činnosti v oblasti športu a starostlivosti o mladú generáciu
  • Ing. Miroslava Zaujcová – za mimoriadny osobný prínos k rozvoju kultúrno-spoločenského života mesta Nitry
 • Rok 2019
  • FS FURMANI – za zachovávanie, rozvíjanie a šírenie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry a za úspešnú reprezentáciu Nitry v domácom i medzinárodnom meradle
   Gymnáziu, Golianova 68, Nitra – za významný prínos v oblasti vzdelávania mládeže a úspešnú reprezentáciu mesta Nitry pri príležitosti 100. výročia založenia školy
 • Rok 2021
  • Mgr. Katarína Potoková – za bohatú literárnu činnosť, aktívny podiel na obohacovaní kultúrneho života mesta Nitry a za popularizáciu jeho histórie
  • Emma Zapletalová – za získanie titulu Majsterka Európy v atletike do 23 rokov v Tallinne 2021 a reprezentáciu Mesta Nitry a Slovenska
 • Rok 2022
  • Branislav Konrád – za úspešnú reprezentáciu mesta Nitry a Slovenskej republiky na Zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu
  • Michal Krištof – za úspešnú reprezentáciu mesta Nitry a Slovenskej republiky na Zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu
  • Šimon Nemec – za úspešnú reprezentáciu mesta Nitry a Slovenskej republiky na Zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu
  • Adrián Holešinský – za úspešnú reprezentáciu mesta Nitry a Slovenskej republiky na Zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu

Vytvorené: 29. 9. 2022