OBIEU - 5 pilierov pre lepšiu budúcnosť
25. jún 2024

/ Odolnosť / Bezpečnosť / Inklúzia / Estetika / Udržateľnosť /

V Meste Nitra veríme, že silné a prosperujúce mesto je založené na pevnom základe, ktorý zabezpečuje dlhodobú udržateľnosť a kvalitu života pre všetkých obyvateľov. Preto sme identifikovali päť kľúčových pilierov, ktoré tvoria jadro našej politiky a projektov:

Odolnosť, Bezpečnosť, Inklúzia, Estetika a Udržateľnosť (OBIEU). Každý z týchto pilierov je nevyhnutný pre vytváranie prostredia, ktoré je schopné čeliť výzvam, poskytovať bezpečnosť a pohodu, začleňovať všetkých členov spoločnosti, esteticky obohacovať náš priestor a udržiavať naše zdroje pre budúce generácie. Týmto spôsobom chceme zabezpečiť, že naše projekty budú prínosom pre všetkých a budú odrážať hodnoty, na ktorých nám záleží.

I. Odolnosť

Odolnosť sa týka schopnosti mesta a jej infraštruktúry zotaviť sa z nepriaznivých udalostí, ako sú prírodné katastrofy alebo ekonomické krízy. Je dôležité, aby projekty boli navrhnuté s ohľadom na flexibilitu a adaptabilitu, čo umožní rýchlu reakciu na nečakané situácie. To zahŕňa použitie trvácnych materiálov a technológií, ktoré odolajú času a rôznym vonkajším vplyvom. Okrem fyzickej odolnosti je potrebné zohľadniť aj sociálnu a ekonomickú odolnosť, podporujúc silné spoločenské siete a diverzifikovanú ekonomiku. Plánovanie s dôrazom na odolnosť zaisťuje dlhodobú udržateľnosť a bezpečnosť mesta.

Kontrolné otázky:

 • Ako projekt zohľadňuje možnosť výskytu prírodných katastrof a iných nečakaných udalostí?
 • Aké materiály a technológie boli použité na zvýšenie odolnosti projektu?
 • Je projekt flexibilný a adaptabilný na zmeny a nepredvídané situácie?
 • Ako projekt podporuje sociálnu a ekonomickú odolnosť užívateľov?
 • Sú v projekte zahrnuté postupy na rýchlu obnovu a návrat k bežnej činnosti po krízovej situácii?

II. Bezpečnosť

Bezpečnosť je kľúčovým aspektom pri tvorbe projektov, ktorý zahŕňa ochranu obyvateľov a majetku pred rôznymi hrozbami. Fyzická bezpečnosť zahŕňa navrhovanie verejných priestorov s dostatočným osvetlením, kvalitnou infraštruktúrou a prístupnosťou pre záchranné služby. Dôležitou súčasťou je aj digitálna bezpečnosť, ktorá zabezpečuje ochranu osobných údajov a bezpečnú komunikáciu. Bezpečnostné opatrenia musia byť integrované do všetkých fáz projektového plánovania a realizácie. V neposlednom rade je nevyhnutné vzdelávať obyvateľov o bezpečnostných postupoch a pripravenosti na krízové situácie.

Kontrolné otázky:

 • Aké opatrenia boli prijaté na zabezpečenie fyzickej bezpečnosti užívateľov a majetku
 • Ako projekt zabezpečuje digitálnu bezpečnosť a ochranu osobných údajov?
 • Sú v projekte zahrnuté bezpečnostné prvky, ako napríklad osvetlenie a prístupnosť pre záchranné služby?
 • Ako projekt vzdeláva užívateľov o bezpečnostných postupoch a krízovom riadení?
 • Boli do procesu plánovania a realizácie zapojené bezpečnostné konzultácie a hodnotenia rizík?

III. Inklúzia

Inklúzia znamená, že všetky projekty by mali byť prístupné a prospešné pre všetkých členov mesta, bez ohľadu na ich vek, pohlavie, schopnosti alebo sociálno-ekonomické postavenie. Projektovanie verejných priestorov a služieb musí brať do úvahy rôznorodosť potrieb obyvateľov, vrátane bezbariérového prístupu a jazykovej dostupnosti. Podpora inklúzie zahŕňa aj aktívne zapojenie rôznych skupín do plánovania a rozhodovania, čím sa zabezpečí, že ich hlasy sú vypočuté. Vytváranie inkluzívnych komunít podporuje sociálnu súdržnosť a zlepšuje kvalitu života pre všetkých. Inklúzia prispieva k spravodlivosti a rovnosti v spoločnosti.

Kontrolné otázky:

 • Ako projekt zabezpečuje prístupnosť pre všetkých užívateľov, vrátane osôb so zdravotným postihnutím?
 • Sú v projekte zohľadnené rôzne potreby užívateľov, vrátane jazykových a kultúrnych odlišností?
 • Aké mechanizmy sú zavedené na zapojenie rôznych skupín užívateľov do plánovania a rozhodovania?
 • Ako projekt podporuje sociálnu súdržnosť a zlepšuje kvalitu života pre všetkých užívateľov?
 • Aké opatrenia boli prijaté na zabezpečenie rovnosti a spravodlivosti v rámci projektu?

IV. Estetika

Estetika sa zameriava na vizuálnu príťažlivosť a kultúrnu hodnotu projektov, čím sa zvyšuje kvalita života a pocit hrdosti medzi obyvateľmi. Dobre navrhnuté verejné priestory, budovy a krajina podporujú pozitívne emocionálne reakcie a zlepšujú duševné zdravie. Estetika zahŕňa aj rešpektovanie a integráciu miestnych kultúrnych a historických prvkov do nových projektov, čím sa podporuje identita komunity. Kreatívne a inovativné dizajny môžu stimulovať turistiku a ekonomický rozvoj. V neposlednom rade, estetika prispieva k udržateľnosti tým, že podporuje dlhodobé využívanie a starostlivosť o priestory.

Kontrolné otázky:

 • Ako projekt zohľadňuje vizuálnu príťažlivosť a estetickú hodnotu pre užívateľov?
 • Sú v projekte zahrnuté miestne kultúrne a historické prvky?
 • Aké kreatívne a inovativné dizajny boli použité na zvýšenie atraktívnosti projektu?
 • Ako projekt prispieva k pozitívnym emocionálnym reakciám a duševnému zdraviu užívateľov?
 • Aké opatrenia boli prijaté na zabezpečenie dlhodobého využívania a starostlivosti o priestory?

V. Udržateľnosť

Udržateľnosť sa týka navrhovania a realizácie projektov s ohľadom na ochranu životného prostredia a dlhodobú životaschopnosť. To zahŕňa používanie ekologicky šetrných materiálov, energie z obnoviteľných zdrojov a minimalizáciu odpadu a znečistenia. Udržateľné projekty podporujú znižovanie emisií skleníkových plynov a prispievajú k boju proti klimatickým zmenám. Taktiež zahŕňajú podporu lokálnej ekonomiky a vytváranie pracovných miest, čo prispieva k celkovej prosperite komunity. Dôležité je aj vzdelávanie a zapájanie obyvateľov do udržateľných praktík, čím sa podporuje zodpovedný prístup k životnému prostrediu.

Kontrolné otázky:

 • Ako projekt zohľadňuje ochranu životného prostredia a ekologickú šetrnosť?
 • Aké obnoviteľné zdroje energie a ekologické materiály boli použité?
 • Ako projekt prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a boju proti klimatickým zmenám?
 • Aké opatrenia boli prijaté na podporu lokálnej ekonomiky a vytváranie pracovných miest?
 • Aké vzdelávacie a zapájacie aktivity boli zavedené na podporu udržateľných praktík medzi užívateľmi?

Najčítanejšie správy
Eko ďalej: 17-tisíc eur na 10 verejnoprospešných…
10. júl 2024
Čakajú nás horúce dni: Ako sa chrániť pre…
9. júl 2024
Práca s deťmi z marginalizovaných rómskych…
3. júl 2024
Stretnutie v Bukurešti: Nitra zdieľa skúsenosti v…
3. júl 2024