Realizácia ohňostrojových prác

„Používanie zábavnej pyrotechniky je počas roka v zmysle VZN č.15/2007 v obytných zónach mesta Nitry zakázané. (Cit.§ 13 : V obytných zónach na území mesta Nitry sa zakazuje používanie pyrotechnických
výrobkov na zábavné a oslavné účely kategórie F1, F3, P1 a T1 v období od 01.01. od 02.00 hod. do 31.12. do 22.00 hod. kalendárneho roka, s výnimkou ich použitia v rámci ohňostrojových prác, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu obce na základe osobitného právneho predpisu. – zákon 58/2014 Z.z.) Ohňostrojné práce povoľuje obvodný banský úrad rozhodnutím o povolení ohňostrojných prác na základe písomné súhlasu Mesta Nitra na vykonanie ohňostrojných prác.

Žiadosť o povolenie ohňostrojných prác podáva osoba, pre ktorú sa ohňostrojné práce majú vykonať, alebo s jej písomným súhlasom osoba, ktorá ohňostrojné práce vykoná.
Ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov s platným oprávnením odpaľovača ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov, ktorý je zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác.
V prípade, že pre potreby ohňostrojných prác vznikne osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia), ohňostrojné práce sa stávajú predmetom dane za užívanie verejného priestranstva.
Povinná príloha: náčrt umiestnenia odpaľovacieho zariadenia.

Mgr. Elena Klenková
referentka pre pamätihodnosti
číslo dverí: 214
elena.klenkova@msunitra.sk

Vytvorené: 3. 8. 2022