Názov Číslo Stav Dokument č.
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 3/2024 o určení názvu ulice v časti mesta Chrenová – Kysucká ulica 3/2024 schválené
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest na území mesta Nitra 1/2024 návrh
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 14/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 14/2019 návrh
Dodatok č. 2 k VZN č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nitry v znení dodatku č. 1 9/2019 schválené
Dodatok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 15/2002 o určení školských obvodov základných škôl v meste Nitra 15/2002 schválené
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 2/2024 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia emisiami z malého zdroja 2/2024 účinné
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitra č. 7/2023 o poplatku za malý zdroj znečistenia 7/2023 Na pripomienkovanie
Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č.1,2,3,4,5 a 6 11/2014 účinné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitra č. 22/2009 pre vyhlasovanie, organizovanie a vyhodnocovanie súťaží k predaju a prenájmu majetku mesta Nitry 5/2023 účinné
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 4/2023 o miestnej dani za osobitné užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním vozidla, v znení dodatku č. 1 4/2023 účinné
Dodatok č. 11 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov na území mesta Nitry v znení dodatkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2/1995 schválené
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 3/2023 o určení názvu ulice v časti mesta Janíkovce – Ulica Eugena Filkorna 03/2023 účinné

Vytvorené: 15. 12. 2021