Názov Číslo Stav Dokument č.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitra č. 4/2022 o pohrebiskách v meste Nitra a ich prevádzkovom poriadku 4/2022 účinné
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v znení dodatku č.1,2,3,4 ,5 a 6) 11/2014 účinné
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 10/2014 o miestnych daniach (v znení dodatku č.1,2,3,4,5 a 6) 10/2014 účinné
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 3/2022 o nájomných bytoch 3/2022 účinné
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 2/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Šindolka I., Nitra 2/2022 účinné
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1/2022 o sociálnych bytoch 1/2022 účinné
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 7/2021, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitry 7/2021 účinné
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 6/2021 o určení názvu ulice v časti mesta Staré Mesto 6/2021 účinné
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 4/2021 o verejnej zeleni 4/2021 účinné
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 3/2021 účinné
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 2/2021 o určení názvu ulice v časti mesta Klokočina 2/2021 účinné
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1/2021 o zrušení Základnej školy, Na Hôrke 30, Nitra vrátane jej súčastí, Materskej školy, Na Hôrke 30, Nitra a súčasne zriadení Základnej školy s materskou školou, Na Hôrke 30, Nitra vrátane jej súčastí 1/2021 účinné

Vytvorené: 15. 12. 2021