Daň za ubytovanie

 • Cieľová skupina:
  • Poskytovatelia odplatného prechodného ubytovanie fyzickej osoby podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je:
 • hotel
 • motel
 • botel
 • hostel
 • penzión
 • apartmánový dom
 • kúpeľný dom
 • liečebný dom
 • ubytovacie zariadenie prírodných liečebných
  kúpeľov a kúpeľných liečební
 • ubytovňa
 • chata

 • stavba na individuálnu rekreáciu
 • zrub
 • bungalov
 • kemping
 • minikemp
 • táborisko
 • rodinný dom
 • byt v bytovom dome
 • byt v rodinnom dome
 • stavba slúžiaca na viaceré účely
 • iné zariadenie poskytujúce odplatné
  prechodné ubytovanie fyzickej osobe
 • Sadzba dane za ubytovanie:
  • 2,00 € na osobu a prenocovanie.

Katarína Haláková
referentka miestnych daní
číslo dverí: 311
katarina.halakova@msunitra.sk

Vytvorené: 26. 10. 2021
Upravené: 31. 1. 2024