Mestské zastupiteľstvo v Nitre na základe § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitra.


Vytvorené: 10. 1. 2023
Upravené: 2. 5. 2024