• Mesto Nitra má mestský rozhlas umiestnený v mestských častiach:
  • Kynek
  • Párovské Háje
  • Janíkovce
  • Dolné Krškany
  • Dražovce

Mestské rozhlasy sú podriadené činnosti kultúrnych domov, ktoré sú v správe Službytu Nitra s.r.o.
V roku 2020 na septembrovom mestskom zastupiteľstve schválili poslanci Smernicu č. 6 / 2020
o zásadách hlásenia v mestskom rozhlase, o výške úhrady za hlásenie v mestskom rozhlase
. Súčasťou tejto smernice je aj cenník za vyhlasovanie komerčných oznamov.

 • Predmetom informovania sú napr.:
  • vyhlasovania komerčných oznamov – spoplatnené
  • odstávky elektriky, plynu, vody
  • informovanie o udalostiach, podujatiach a iné
 • Vyplňte Žiadosť o hlásenie v miestnom rozhlase, nezabudnite vyplnené údaje uložiť
 • Vyplnenú žiadosť zašlite e-mailom na rozhlas@msunitra.sk, poštou alebo prineste osobne na Mestský úrad v Nitre, Odbor komunikácie a propagácie, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra.
 • Kolegovia z Odboru komunikácie a propagácie vás budú následne kontaktovať, v prípade komerčného oznamu vám zašlú kalkuláciu ceny za hlásenie v miestnom rozhlase podľa aktuálneho cenníka.
 • Poplatok je možné uhradiť elektronicky zaslaním sumy na účet mesta SK04 0900 0000 0050 2800 1139
  • v hotovosti v pokladni Mestského úradu v Nitre
  • v hotovosti na mieste v kultúrnom dome po dohode s kontaktnou osobou p. Madom

Nitrania – občania s trvalým pobytom alebo sídlom firmy, respektíve prevádzky v Nitre:

komerčné – reklamné hlásenia alebo spoty v trvaní max. 1 minúta
(predaj a nákup tovaru, poskytovanie služieb a podobne…)
5,- €
na základe žiadosti – voľné pracovné miesta (1 minúta)5,- €
pozvánky na verejné kultúrne a športové podujatia organizované
MČ a / alebo v MČ (organizáciami,klubmi a združeniami…)
+ občianske oznamy (pohreby, svadby)
bez úhrady
úradné oznamy mesta Nitra a mestských organizáciíbez úhrady

Ostatní užívatelia – občania, ktorí nemajú trvalý pobyt alebo sídlo firmy, respektíve prevádzky
v Nitre:

komerčné – reklamné hlásenia alebo spoty v trvaní max. 1 minúta
(predaj a nákup tovaru, poskytovanie služieb a podobne…)
10,- €
na základe žiadosti – voľné pracovné miesta (1 minúta)10,- €
pozvánky na verejné kultúrne a športové podujatia organizované v MČ
(organizáciami, klubmi a združeniami…) + občianske oznamy
(pohreby, svadby)
bez úhrady

*maximálna dĺžka oznamu v mestskom rozhlase je 1 minúta, žiadosť treba odoslať minimálne 3 pracovné dni vopred
** počet opakovania hlásenia je 2x
*** v prípade komerčných oznamov sa poplatok násobí počtom odvysielaní v rozhlase

Martin Mada
referent pre prevádzku KZ
číslo dverí:
martin.mada@msunitra.sk

Žiadosť o hlásenie v miestnom rozhlase je potrebné zaslať e-mailom na rozhlas@msunitra.sk


Vytvorené: 28. 6. 2022