Územný plán mesta Nitra bol schválený v roku 2003. Odvtedy bolo schválených 6 zmien a doplnkov územného plánu, naposledy v roku 2018. Medzičasom sa menili naše poznatky o urbanizme a menia sa podmienky, v ktorých sa mestá rozvíjajú. Nový územný plán sa musí predovšetkým vyrovnať s mnohými novými skutočnosťami a zohľadniť reálne potreby obyvateľov a vlastníkov pozemkov. Potrebujeme, aby Nitra mohla fungovať a rozvíjať sa. Útvar hlavného architekta preto pripravuje Nový územný plán pre Nitru.

Schválená územnoplánovacia dokumentácia

Územný plán je základný zákon na reguláciu procesov, ktoré sa dejú v meste. Je to spoločenská dohoda o tom, ako by naše mesto malo vyzerať. Jeho hlavnou úlohou je stanoviť pravidlá pre ďalší rozvoj, a to zrozumiteľne a realisticky. Územný plán určuje či a akým spôsobom sa premení štvrť, v ktorej žijeme alebo či v okolí našej parcely môže vyrásť nová zástavba. Určí tiež, aké môžu byť nové domy vysoké, ako sa zmení dopravná komunikácia, ktorú každý deň využívame alebo kde pribudne ďalší park alebo ihrisko.

  • Ciele územného plánu:
    • Určuje rovnováhu medzi súkromným a verejným záujmom
    • Nastavuje hranice rozvoja mesta tak, aby z neho mali prínos všetci členovia spoločnosti
    • Zabraňuje neetickému, nehospodárnemu a neestetickému spôsobu rozvoja
    • Snaží sa nastaviť rámec pre udržateľné fungovanie miest pri zachovaní ich významných funkcií pre verejnosť

Regulatívy pre umiestňovanie reklamných stavieb ustanovuje Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 3/2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitry:

Rozpracovaná územnoplánovacia dokumentácia

Územný plán zóny sa spracúva pre územie vymedzené v územnom pláne obce alebo rozhodnutí príslušnej obce, ak sa zistí potreba jeho obstarania. Územný plán zóny v súlade so schváleným územným plánom obce ustanovuje podrobné podmienky pre funkčné využitie jednotlivých pozemkov, umiestnenie a priestorové usporiadanie stavieb, vrátane verejnoprospešných stavieb, pre ochranu prírodných a kultúrnych hodnôt územia a urbanistického charakteru územia, pre zachovanie stavu alebo zlepšenie stavu životného prostredia a vymedzenie a využitie pozemkov.

Územný plán zóny obsahuje regulačné prvky stanovujúce funkčné využitie pozemkov, prevádzkové využitie pozemkov (hranice pozemkov, plochy dopravnej a technickej infraštruktúry a orientácia napojenia pozemkov), urbanistické usporiadanie zástavby na pozemkoch (uličné čiary, stavebné čiary, charakteru, spôsobu a druhov zástavby na pozemkoch), intenzitu využitia pozemkov, regulačné prvky ochrany prírody a tvorby krajiny, pre vytváranie a udržiavanie ekologickej stability vrátane plôch zelene a architektonicko-stavebné stvárnenie zástavby na pozemku (priečelia, zastrešenie, dominanty). Územný plán zóny je záväzný pre územné rozhodovanie.

Územnoplánovacie podklady

Územnoplánovacie podklady sú dokumenty a súbory údajov vypracúvané na účel územného plánovania metódami územného plánovania, obstarávané a prerokúvané podľa stavebného zákona. Slúžia na vypracovanie návrhu územného plánu alebo na zistenie potreby a rozsahu aktualizácie územného plánu. Obstarávajú sa na overenie možností riešenia problémov v území, na prehĺbenie riešenia jednotlivých zložiek osídlenia alebo na získanie údajov a informácií o území.

Urbanistická štúdia rieši koncepciu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, najmä urbanistické, architektonické a územno-technické podmienky využívania prírodných zdrojov v území a celkového potenciálu územia. Používa sa na overenie základnej urbanistickej koncepcie pri príprave územného plánu a pri jeho aktualizácii na zhodnotenie únosného zaťaženia územia alebo na riešenie čiastkových alebo osobitných problémov v území spravidla vo variantoch riešenia.


Vytvorené: 13. 10. 2021