Správa zariadení sociálnych služieb je príspevkovou organizáciou Mesta Nitry. Je verejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktoré sú poskytované terénnou, ambulantnou a pobytovou formou.

Správa zariadení sociálnych služieb bola zriadená uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 237/2004-MZ zo dňa 12.08.2004 s účinnosťou od 01.01.2005 na dobu neurčitú s formou hospodárenia – príspevková organizácia.

 • Poskytujeme sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách. V zmysle tohto zákona chápeme sociálnu službu ako odbornú, obslužnú alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú vo vzťahu k prijímateľom sociálnych služieb zamerané na:
  • prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
  • zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
  • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
  • riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
  • prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
  • zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života.

Hlavným cieľom organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre bolo a je vytváranie optimálnych podmienok pri zabezpečovaní sociálnej starostlivosti pre občanov mesta Nitry.

Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre, ktorého menuje a odvoláva Mestské zastupiteľstvo v Nitre na návrh primátora. Riaditeľ riadi činnosť organizácie a za výsledky činnosti je zodpovedný Mestskému zastupiteľstvu v Nitre.

Kontaktná osoba

PhDr. Libuša Mušáková
riaditeľ
tel.: 037/69 26 732
tel.: 037/69 25 511
mob.: 0911 776 813
musakova@zpszobor.sk
Životopis

Ing. Marcela Čemanová
sekretariát riaditeľa
tel.: 037/69 26 732
tel.: 037/69 25 511
cemanova@szss-nitra.skSpráva zariadení sociálnych služieb
Janského 7
949 01 NITRA
tel.: 037/69 25 511
cemanova@szss-nitra.sk
www.szss-nitra.sk

Fakturačné údaje
IČO: 37 966 456
Výpis zo štatistického registra


Vytvorené: 21. 7. 2022
Upravené: 10. 7. 2023