Kultúrne dedičstvo

Kultúrne dedičstvo v meste Nitra je rôznorodé. Jeho dávnu históriu dokladajú nálezy archeologických lokalít s datovaním od paleolitu po novovek, zbierkové predmety múzeí, galérií, archívov poukazujúcich na skutočnosť, že Nitriansko bolo jednou z kryštalizačných oblastí pri vzniku najstarších slovanských kniežatstiev. V 9.st. sa Nitra stala významným ekonomickým a kultúrnym centrom a sídlom kniežatstva, ktoré si udržalo svoju úlohu až do záveru 11. st. Vďaka jej politickému postaveniu bola aj jedným z významných náboženských centier. Nitra je jedno z najstarších slovenských miest doložené v písomných prameňoch , v ktorm bol vysvätený najstarší kresťanský chrám v strednej Európe v r. 828, v roku 880 bolo založené Nitrianske biskupstvo. Stál tu najstarší kláštor na území Slovenska – benediktínsky kláštor sv. Hipolyta na Zobore v Nitre. S ním a s biskupstvom sú spojené aj najstaršie zachované písomné pamiatky z územia Slovenska: Nitriansky evanjeliár a Zoborské listiny z rokov 1111 a 1113.

Národné kultúrne pamiatky:
Mesto Nitra disponuje bohatým fondom hnuteľných i nehnuteľných objektov a predmetov s pamiatkovou hodnotou, ktoré svedčia o jeho slávnej histórii. Na území mesta sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Horné mesto je pamiatkovou rezerváciou /PR/, v Dolnom meste sa nachádza pamiatková zóna /PZ/ a v časti Starého mesta, Zobora a Chrenovej je ochranné pásmo PR/PZ.

Pamätihodnosti:
Okrem pamiatkového fondu spísaného v ÚZPF SR sa na území mesta nachádzajú tiež hnuteľné, alebo nehnuteľné veci, ktoré majú pre mesto výnimočnú hodnotu, sú vyhlásené za pamätihodnosti a sú spísané v Evidencii pamätihodností mesta od roku 2009. Evidencia sa priebežne aktualizuje, dopĺňa a skvalitňuje prostredníctvom jednotlivých dodatkov k VZN č.5/2009 o národných kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach. Vypracovaná evidencia je otvorený dokument, ktorého posledné rozšírenie sa uskutočnilo v roku 2021 (VZN č.5/2009, dodatok 5) v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Nitra, so Štátnym archívom v Nitre a konzultovaný s odbornou verejnosťou.
Na území mesta Nitry sa nachádza 174 pamätihodností.
Návrhy a podnety na zápis hnuteľných alebo nehnuteľných vecí mesta do evidencie môžu podávať právnické alebo fyzické osoby.

Dotácie:
Aktívny záujem o zachovanie kultúrneho dedičstva mesto deklaruje v rámci dotačnej politiky  podporou projektov pre cieľovú oblasť „kultúrne pamiatky a pamätihodnosti“. Mesto prijatím Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 9/2019 o poskytovaní dotácií, umožnilo podávanie žiadostí jednotlivým vlastníkom pamiatok cez online systém v cieľovej oblasti „kultúrne pamiatky a pamätihodnosti“

Reštaurovanie:
Súčasťou kultúrneho dedičstva je tiež umenie vo verejnom priestore. Ide o diela sakrálne, sepulkrálne i profánne, ktoré estetizujú mestský verejný priestor a modelujú jeho genius loci. Od roku 1992 Mesto každoročne vyčleňuje prostriedky v mestskom rozpočte na obnovu umeleckých diel prioritne vo svojom majetku, v individuálnych prípadoch i diel, ktoré nemajú určeného vlastníka.
Pre vysoký vek reštaurovaných objektov a exteriérové prostredie sa v rámci komplexnej rekonštrukcie, rešpektujúc autorstvo a autenticitu diela,  čoraz častejšie rieši vytvorenie originálnej kópie v odolnejšom materiáli a tiež statické zabezpečenie umeleckých diel.
Stručný prehľad reštaurovania od r. 1992


Vytvorené: 28. 9. 2022
Upravené: 17. 1. 2024