Pamätihodnosti

Od roku 2009 vedie Mesto Nitra v zmysle VZN č.5/2009 o národných kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach Mesta Nitry evidenciu pamätihodností. Zoznam pamätihodností je otvoreným dokumentom a je dopĺňaný v zmysle konzultácií s odbornou verejnosťou a Krajským pamiatkovým úradom v Nitre, po schválení Mestským zastupiteľstvom v Nitre. Pamätihodnosťou sú hmotné – hnuteľné, nehnuteľné, kombinované a nehmotné objekty, ktoré v sebe nesú pamiatkové hodnoty a nie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Zoznam je stále dopĺňaný o nové objekty, v súčasnosti je spolu 174 objektov vyhlásených za pamätihodnosť. V prípade, že je pamätihodnosť vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, je automaticky zo zoznamu vyňatá.

 • Súbor pamätihodností mesta Nitry tvoria :
  • Urbanistické celky
  • Budovy
  • Komunikácie
  • Cintoríny
  • Drobná architektúra
  • Kombinované diela prírody a človeka
  • Udalosti
  • Osobnosti


Vytvorené: 18. 10. 2021